آلفاباکسپروژه قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

  دسته :

  حسابداري

  فرمت/ورد تعداد صفحات 94
  قیمت : 8000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری :

پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………….. ۱

فصل اول : کلیات پژوهش

۱ـ۱ـ دیباچه…………………………………………………………………….. ۳

۱ـ۲ـ بیان مسئله وانگیزه برگزیدن موضوع پژوهش…………………………… ۴

۱ـ۳ـ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…………………………………………. ۵

۱ـ۴ـ اهداف پژوهش……………………………………………………………. ۶

۱ـ۵ـ فرضیه های پژوهش………………………………………………………. ۷

۱ـ۶ـ روش پزوهش…………………………………………………………….. ۷

۱ـ۷ـروش جمع آوری اطلاعات……………………………………………….. .۸

۱ـ۸ـ قلمرو پژوهش……………………………………………………………. .۸

۱ـ۹ـ متغیر های پژوهش…………………………………………………….. .۱۰

۱ـ۱۰ـ محدودیت های پژوهش………………………………………………… ۱۰

۱ـ۱۱ـ تعریف واژگان واصطلاحات کلیدی…………………………………… ۱۰

۱ـ۱۲ـ ساختار پژوهش ……………………………………………………….. ۱۳

فصل دوم : چارچوب نظری و پیشینه پژوهش

گفتار اول : مفاهیم حسابداری و گزارشگری مالی و دولتی

۲ـ۱ـ۱ـ دیباچه…………………………………………………………………. ۱۵

۲ـ۱ـ۲ـ تعریف حسابداری و حسابداری دولتی………………………………… ۱۷

۲ـ۱ـ۳ـ تعریف گزارشگری مالی……………………………………………… ۱۹

۲ـ۱ـ۴ـ اهداف گزارشگری مالی………………………………………………. ۱۹

۲ـ۱ـ۵ـ گزارشگری مالی در ایران…………………………………………… ۲۱

۲ـ۱ـ۶ـ گزارشگری مالی در عصر تجارت الکترونیک……………………….. ۲۳

۲ـ۱ـ۷ـ استفاده کنندگان از گزارشگری مالی………………………………….. ۲۴

۲ـ۱ـ۸ـ امکان ارتقا گزارشگری مالی در ایران………………………………. ۲۵

۲ـ۱ـ۹ـ تحولات اساسی در گزارشگری……………………………………… ۲۷

۲ـ۱ـ۱۰ـ واحد گزارشگری مالی……………………………………………… ۲۹

۲ـ۱ـ۱۱ـ جایگاه تئوری وجوه مستقل…………………………………………. ۳۰

۲ـ۱ـ۱۲ـ جریان اطلاعاتی گزارشگری مالی…………………………………. ۳۱

۲ـ۱ـ۱۳ـ محدودیت های گزارشگری مالی…………………………………… .۳۲

۲ـ۱ـ۱۴ـ گزارشگری مالی دولتی…………………………………………….. ۳۴

۲ـ۱ـ۱۵ـ اهداف گزارشگری مالی دولتی……………………………………… ۳۶

۲ـ۱ـ۱۶ـ مفهوم مسئولیت پاسخگویی…………………………………………. ۳۶

۲ـ۱ـ۱۷ـ اصول حسابداری و گزارشگری مالی دولتی………………………. ۳۹

۲ـ۱ـ۱۸ـ مبانی حسابداری دولتی…………………………………………….. ۳۹

۲ـ۱ـ۱۹ـ مبانی تعهدی در حسابداری دولتی………………………………….. ۳۹

۲ـ۱ـ۲۰ـسامانه حسابداری حساب مستقل……………………………………… ۴۱

۲ـ۱ـ۲۱ـ انواع حسابهای مستقل………………………………………………. ۴۲

۲ـ۱ـ۲۲ـ ارزیابی عملکردسامانه گزارشگری مالی و ارتباط آن با مدیریت دولتی ۴۴

گفتار دوم : شهرداری ها و گزارشگری مالی شهرداری ها

۲ـ۲ـ۱ـ شهرداری ها بحث نظری…………………………………………….. ۴۶

۲ـ۲ـ۲ـ پیشینه ، رشد و تحول شهرداری در ایران…………………………… .۴۸

۲ـ۲ـ۳ـ مسائل مربوط به گزارشگری مالی مطلوب در شهرداری های و ارتباط آن با سامانه مالی.       ۵۱

۲ـ۲ـ۴ـ استفاده کنندگان گزارش های مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها…………. ۵۲

۲ـ۲ـ۵ـ خصوصیات ، محسنات و کاربرد حسابداری شهرداری ها…………… ۵۴

۲ـ۲ـ۶ـ اصول و موازین حسابداری شهرداری……………………………….. ۵۶

۲ـ۲ـ۷ـ اصول حسابداری در شهرداری ها و مفهوم بودجه………………….. .۵۹

۲ـ۲ـ۸ـ خلاصه دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شهرداری ها……………… ۶۶

۲ـ۲ـ۹ـ حسابداری بودجه …………………………………………………….. .۶۸

گفتار سوم : پیشینه پژوهش

۲ـ۳ـ۱ـ موانع اجرای حسابرسی صورتهای مالی موسسات غیر انتفایی (شهرداری‌های

استان کردستان و آذربایجانغربی………………………………………………. ۶۹

۲ـ۳ـ۲ـ ارزیابی میزان پاسخگویی نظام مالی دولت جمهوری اسلامی ایران… ۷۰

۲ـ۳ـ۳ـ بررسی موانع توسعه حسابداری دولتی و اثرات آن بر گزارشگری مالی دولتی۷۱

۲ـ۳ـ۴ـ گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل داخلی و بررسی فایده مندی برون سازمانی

آن در ایران…………………………………………………………………… .۷۲

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

۳ـ۱ـ دیباچه…………………………………………………………………… ۷۵

۳ـ۲ـ جامعه آماری…………………………………………………………… .۷۵

۳ـ۳ـ تعیین حجم نمونه……………………………………………………….. .۷۷

۳ـ۴ـ متغیرهای پژوهش………………………………………………………. ۸۰

۳ـ۵ـ فرضیه های پژوهش با تعداد پرسشها در هر فرضیه…………………… ۸۰

۳ـ۶ـ روش پژوهش……………………………………………………………. ۸۱

۳ـ۷ـ روش گردآوری اطلاعات……………………………………………….. ۸۳

۳ـ۸ ـ ابزار اندازه گیری اطلاعات……………………………………………. ۸۴

۳ـ۹ـ روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………… ۸۴

۳ـ۹ـ۱ـ روایی پرسشنامه………………………………………………………. ۸۴

۳ـ۹ـ۲ـ پایایی ابزار پژوهش………………………………………………….. ۸۶

۳ـ۱۰ـ آماره آزمون……………………………………………………………. ۸۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴ـ۱ـ دیباچه۹۰

۴ـ۲ـ توصیف نمونه آماری.۹۱

۴ـ۲ـ۱ـ جنسیت………………………………………………………………… ۹۲

۴ـ۲ـ۲ـ میزان تحصیلات …………………………………………………….  ۹۳

۴ـ۲ـ۳ـ رشته تحصیلی………………………………………………………… ۹۳

۴ـ۲ـ۴ـ سابقه خدمت…………………………………………………………… ۹۴

۴ـ۲ـ۵ـ سمت سازمانی……………………………………………………… . .۹۴

۴ـ۳ـ آزمون فرضیه………………………………………………………….. ۹۵

۴ـ۳ـ۱ـ آزمون فرضیه اول……………………………………………………. ۹۵

۴ـ۳ـ۲ـ آزمون فرضیه دوم………………………………………………….. . .۹۸

۴ـ۳ـ۳ـ آزمون فرضیه سوم…………………………………………………. .۱۰۱

۴ـ۴ـ فرضیه اصلی…………………………………………………………. ۱۰۴

۴ـ۵ـ نتیجه گیری…………………………………………………………… .۱۰۶

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

۵ـ۱ـ دیباچه…………………………………………………………………. .۱۰۸

۵ـ۲ـ نتیجه گیری…………………………………………………………… .۱۰۹

۵ـ۳ـ پیشنهادها……………………………………………………………… .۱۱۱

۵ـ۳ـ۱ـ پیشنهادها مبتنی بر یافته های پژوهش…………………………….. .۱۱۱

۵ـ۳ـ۲ـ پیشنهادها برای پژوهش های بعدی………………………………… .۱۱۳

منابع

منابع…………………………………………………………………………. ۱۱۴

فهرست جداول

۱-۱ مقایسه گزارشگری سنتی و گزارشگری نوین ………………………. ۲۸

۱-۳ تعداد کارکنان مورد نظر …………………………………………….. ۷۶

۲-۳ پرسشنامه، توزیع شده ……………………………………………….. ۷۸

۱-۴ جنسیت ………………………………………………………………. ۹۲

۲-۴ توزیع فراوان نمونه برحسب میزان تحصیلات …………………….. ۹۳

۳-۴ توزیع فراوانی رشته تحصیلی ………………………………………. ۹۳

۴-۴ توزیع فراوان نمونه بر اساس سابقه خدمت …………………………. ۹۴

۵-۴ توزیع فراوانی بر اساس سمت سازمانی …………………………….. ۹۴

۶-۴ نتایج آزمون فرضیه اول …………………………………………….. ۹۷

۷-۴ نتایج آزمون فرضیه دوم …………………………………………… ۱۰۰

۸-۴ نتایج آزمون فرضیه سوم ………………………………………….. ۱۰۳

۹-۴ جمع بندی یافته‌های پژوهش ……………………………………….. ۱۰۶……

 


چکیده :

این پژوهش در مورد ارزیابی قابلیت گزارشگری مطلوب سامانه اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل است که هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان پاسخ گویی گزارشگری مالی از دیدگاه استفاده کنندگان بود تا میزان رضایت آنان از موجود یک گزارشگری مالی شفاف در شهرداری ها را بیان کند. چون استفاده کنندگان از راه گزارشگری شفاف مالی قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات جمعی و نحوه مصارف منابع آگاه شوند مسئولیت پاسخگوئی دولتها را ملزم می کند برای مواردی نظیر تهیه منابع مالی ، افزایش منابع مالی ، هدفهای که این منابع مالی برای تحقق آنها مصرف می شود دلایل منطقی ارائه نمایند.این پژوهش با توجه به هدف آن با طرح فرضیه هایی که پژوهشگر به شرح زیر مطرح نمود: ۱-سامانه تامین اعتباردر شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی کنترل هزینه های برنامه ، طرحها و پروژه های مصوب سالانه رادارامی باشد.۲- سامانه حسابداری دولتی مورداستفاده درگزارشگری مالی شهرداری های استان اردبیل فاقد توانایی گزارش دهی صورت های مالی به نحو مطلوب است.۳- سامانه خزانه داری شهرداری های استان اردبیل فاقد قابلیت لازم مورد انتظار یک سامانه دریافت و پرداخت مطلوب وجوه است. برای همین   شهرداری ها استان اردبیل را که شامل ۱۷ حوزه شهرداری می باشد مورد مطالعه قرار گرفت البته در این پژوهش از انجائیکه  بخش مالی شهرداری ها مدنظر بود به همین خاطر برای شخص کردن حجم نمونه از نمونه گیری خوشه ای (طبقه بندی شده)استفاده شد برای آزمون فرضیات اطلاعات لازم از راه پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیات استفاده ودرنهایت هرسه فرضیه مورد آزمون تایید شد. در این پژوهش شخص شدکه شهرداری های استان اردبیل قادر به کنترل،گزارش دهی،سامانه دریافت وپرداخت مطلوب برخوردار نبود.

 

پروژه بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
گزارشگری ,مالی ,شهرداری ,حسابداری ,پژوهش ,فرضیه ,گزارشگری مالی ,استان اردبیل ,آزمون فرضیه ,گزارشگری مطلوب ,قابلیت گزارشگری ,قابلیت گزارشگری مط

ترجمه مقاله كاربرد كلكتورهاي مختلف در غلظت فلوتاسيون فلدسپار

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • ترجمه مقاله كاربرد كلكتورهاي مختلف در غلظت فلوتاسيون فلدسپار، ميكا و ماسه كوارتزي

  دسته :

  معدن

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 6
  قیمت : 5000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله كاربرد كلكتورهاي مختلف در غلظت فلوتاسيون فلدسپار، ميكا و ماسه كوارتزي :

ترجمه مقاله كاربرد كلكتورهاي مختلف در غلظت فلوتاسيون فلدسپار، ميكا و ماسه كوارتزي

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: Application of different collectors in the flotation concentration of feldspar, mica and quartz sand
عنوان فارسی مقاله: کاربرد کلکتورهای مختلف در غلظت فلوتاسیون (شناور) فلدسپار، میکا و ماسه کوارتزی.
دسته: معدن
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۶

تعداد صفحات انگلیسی مقاله :۴

چکیده:
کاربرد بلقوه کلکتورهای کاتیون مختلف در غلظت فلوتاسیون (شناور) میکا، فلدسپار و ماسه کوارتزی بررسی شده است. مواد خام (بوجانوواک  و یوب ) از دو محل در صربستان مورد استفاده قرار گرفته اند.
نتایج نشان داد که برای فلوتاسیون فلدسپارها، عملکرد آاِرو٣٠٣٠سی  بهتر از فلوتیگام‌دَت  است. آاِرو٣٠٣٠سی برگزینشی تر بوده، و با کاربرد آن، بازیابی جرمی بیشتری از فلدسپار بدست آورده شد . مشخصا، بازیابی جرمی فلدسپار موقعی که آاِرو٣٠٣٠سی اعمال شد ١٩.۵% بود و موقعی که فلوتیگام‌دَت به کار برده شد  ٧.۵٨% بود. به هر حال، ترکیب شیمیایی غلظت های فلدسپار به طور قابل توجهی متفاوت نبوده و مهم نبود کدام یک از این واکنشگرهای شیمیایی به کار برده می شود .
برای فلوتاسیون ناخالصی‌ها از ماسه کوارتزی، آاِرو٣٠٣٠سی  نسبت به ترکیب آاِرو٨٢۵ و آرمارک‌سی  بهتر بود. موقعی که آاِرو٣٠٣٠سی  به کار برده شد، کیفیت عالی ‌تری از کنسانتره ماسه کوارتزی نسبت به زمانی که ترکیبی از این کلکتورها اعمال شده بودند، بدست آمد. بازیابی جرمی ماسه کوارتزی تقریباً یکسان بود : ۶۴.۴٧% موقعی که آاِرو٣٠٣٠سی  به کار برده شد و ۶١.٧٢% موقعی که ترکیب آاِرو٨٢۵ و آرمارک‌سی  به کار برده شد.
کلیدواژه: واکنش گرهای فلوتاسیون، کلکتورهای فلوتاسیون، مواد معدنی صنعتی، پردازش معدنی
١. مقدمه:
کانه پگماتیتی گرانیت سفید از بوجانوواک شامل K-Na فلدسپار(۶٠%)، کوارتز(٢۵%)، موسکویت (١٠%) و ناخالصی‌ها. در “فلدسپات”، بوجانوواک، از غلظت فلدسپار، میکا و ماسه کوارتزی در نتیجه این ماده خام برای استفاده صنعتی تولید شده است. رسوب ماسه کوارتزی ” یوب” شامل کوارتز چنانچه کانی اصلی و فلدسپار، میکا و کانی‌های فلزی سنگین چانچه ناخالصی‌ها (آی‌تی‌اِن‌اِم‌اِس ، ١٩٩٨). مدارک زیادی روی کاربرد کلکتورهای متفاوت در فلوتاسیون فلدسپار در ٨٠ سال گذشته چاپ شده‌اند. به طور خاص انتخاب اصلی رشته بلند نمک الکیل‌آمونیوم معمولاً بیشتر کلکتور‌های فلوتاسیون برای پرعیار سازی سیلیکات‌ها به کار‌برده شده‌اند ( شیموییزاکا ، ١٩٩۶ ؛ سالماوی  و دیگران، ١٩٩٣ ). در این مطالعه، نتایج کاربرد کلکتور‌های متفاوت در غلظت فلوتاسیون میکا و فلدسپار از ماده خام گرانیت سفید از رسوب “بوجانوواک” ارئه شده است.‌ همچنین، کاربرد کلکتور‌های متفاوت در فلوتاسیون معکوس ماسه کوارتزی از ماده خام از رسوب “آوالا “-“یوب” بررسی شده است.

ترجمه مقاله كاربرد كلكتورهاي مختلف در غلظت فلوتاسيون فلدسپار، ميكا و ماسه كوارتزي

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
ماسه ,غلظت ,مقاله ,فلدسپار ,ترجمه ,فلوتاسیون ,ماسه کوارتزی ,كلكتورهاي مختلف ,غلظت فلوتاسيون ,كاربرد كلكتورهاي ,مقاله كاربرد ,ترجمه مقاله كاربر

مقاله مشارکتی

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • مقاله مدیریت مشارکتی

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات55
  قیمت : 4000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد مقاله مدیریت مشارکتی :

مقاله مدیریت مشارکتی

 

مقدمه :

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.
اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.

فهرست مطالب :

عنوان :

 

مقدمه  ………………………..      ۱

اهداف مدیریت مشارکتی …………… ۲

سیر تکوین مدیریت مشارکتی ……….. ۵

فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی .. ۷

توسعه نیروی انسانی در فرآیند مشارکت ۹

امر به معروف و نهی از منکر ……… ۱۱

مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی ….. ۱۲

مدیریت مشارکتی ………………… ۱۳

فرهنگ سازمانی ، عوامل تعیین کننده .. ۱۶

مدیریت مشارکتی برای حل معضلات شهری .. ۲۶

نظام مدیریت مشارکتی ……………. ۲۷

نتیجه گیری ……………………. ۳۲

منابع ………………………… ۳۳

اهداف مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد. این هدف ها بر چند اصل اساسی استوار است:
۱.هر فرد عضو سازمان جزئی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید، بلکه انسانی برخوردار از قدرت تفکر، هوش و استعداد و تجربه های گرانقدر است که هر گاه زمینه ها و شرایط مساعد فراهم شود، می تواند همه چیز را به نفع خود و سازمان خود تغییر دهد.
۲.هر کار لزوماً به بهترین و مفیدترین حالت ممکن انجام نمی شود و بی تردید می توان هر کار معین را به گونه ای بهتر انجام داد و بهبود مستمر در انجام کار (Continuous Improvement) به کمک اعضای مجموعه به صورت گروهی انجام می شود.
۳.مشارکت کارکنان کمک می کند تا مدیریت از بسیاری کارهای جزئی آسوده شود و به کارهای اساسی بپردازد.
چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت انگیزش در کارکنان، بهبود گردش کار در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان با هدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار برخوردار خواهد بود. برای دستیابی به این مزایا باید ابتدا ویژگی های افراد مشارکت جو را بشناسیم که سلامت روانی و ادراکی و توانایی ایجاد اندیشه های بسیار با سرعت زیاد و ارائه آن ها به افراد فرادست؛ ابتکار؛ توانایی ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید؛ استقلال رای و قدرت داوری؛ متفاوت بودن از همکاران در ارائه دیدگاهها و اندیشه های نو ومسؤلیت پذیری، از جمله مشخصات افـراد مشارکت جو است. معمولاً چنین افرادی را می توان در سازمان هایی با ویژگی های زیر یافت:

 

مقاله مدیریت مشارکتی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
مدیریت ,مشارکتی ,مشارکت ,کارکنان ,سازمان ,انجام ,مدیریت مشارکتی ,مقاله مدیریت ,بهبود مستمر ,افراد مناسب، ,مشارکت افراد ,مقاله مدیریت مشارکتی ,م

مقاله مشارکتی

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • مقاله مدیریت مشارکتی

  دسته :

  مدیریت

  فرمت/ورد تعداد صفحات55
  قیمت : 4000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد مقاله مدیریت مشارکتی :

مقاله مدیریت مشارکتی

 

مقدمه :

اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می‌توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است.
اگر مدیریت مشارکتی را به سان رهیافتی جامع برای جلب مشارکت فردی و گروهی کارکنان در جهت حل مسائل سازمان و بهبود مستمر در تمام ابعاد تعریف کنیم و بر این باور باشیم که مدیریت مشارکتی ارتباط دائم، متقابل و نزدیک بین مدیریت ارشد و کارکنان است می توان گفت که: مدیریت مشارکتی به معنای مشارکت افراد مناسب، در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب است. بر پایه این تعریف، مشارکت کارکنان در کارهایی که به خود آن ها مربوط می شود؛ مشارکتی داوطلبانه، ارادی و آگاهانه خواهد بود که این درگیری شخص را تشویق می کند که به تحقق هدف های گروه کمک کند و در مسؤلیت ها و پیامدهای آنها سهیم شود.

فهرست مطالب :

عنوان :

 

مقدمه  ………………………..      ۱

اهداف مدیریت مشارکتی …………… ۲

سیر تکوین مدیریت مشارکتی ……….. ۵

فلسفه و مبانی نظری مدیریت مشارکتی .. ۷

توسعه نیروی انسانی در فرآیند مشارکت ۹

امر به معروف و نهی از منکر ……… ۱۱

مدیریت مشارکتی و فرهنگ سازمانی ….. ۱۲

مدیریت مشارکتی ………………… ۱۳

فرهنگ سازمانی ، عوامل تعیین کننده .. ۱۶

مدیریت مشارکتی برای حل معضلات شهری .. ۲۶

نظام مدیریت مشارکتی ……………. ۲۷

نتیجه گیری ……………………. ۳۲

منابع ………………………… ۳۳

اهداف مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی دو هدف عمده را دنبال می کند: نخست، ارج نهادن به ارزش های انسانی و به یاری طلبیدن افرادی که به نوعی با سازمان در ارتباط اند. دوم، رسیدن به هدف های از پیش تعیین شده به کمک همین افراد. این هدف ها بر چند اصل اساسی استوار است:
۱.هر فرد عضو سازمان جزئی از یک ماشین بزرگ به حساب نمی آید، بلکه انسانی برخوردار از قدرت تفکر، هوش و استعداد و تجربه های گرانقدر است که هر گاه زمینه ها و شرایط مساعد فراهم شود، می تواند همه چیز را به نفع خود و سازمان خود تغییر دهد.
۲.هر کار لزوماً به بهترین و مفیدترین حالت ممکن انجام نمی شود و بی تردید می توان هر کار معین را به گونه ای بهتر انجام داد و بهبود مستمر در انجام کار (Continuous Improvement) به کمک اعضای مجموعه به صورت گروهی انجام می شود.
۳.مشارکت کارکنان کمک می کند تا مدیریت از بسیاری کارهای جزئی آسوده شود و به کارهای اساسی بپردازد.
چنانچه اجرای مدیریت مشارکتی و نظام های تشکیل دهنده آن با موفقیت همراه باشد، از مزایا و پیامدهای چون بهبود روابط انسانی بین مدیریت و کارکنان، تقویت انگیزش در کارکنان، بهبود گردش کار در سازمان، بروز خلاقیت و نوآوری، تقلیل هزینه های تولید کالا و خدمات، افزایش احساس تعلق سازمانی در کارکنان و همسو شدن هدف های آنان با هدف های سازمان و در نهایت افزایش رضایت مشتری و به دست آوردن سهم بیشتر در بازار برخوردار خواهد بود. برای دستیابی به این مزایا باید ابتدا ویژگی های افراد مشارکت جو را بشناسیم که سلامت روانی و ادراکی و توانایی ایجاد اندیشه های بسیار با سرعت زیاد و ارائه آن ها به افراد فرادست؛ ابتکار؛ توانایی ایجاد و ارائه پیشنهادهای جدید؛ استقلال رای و قدرت داوری؛ متفاوت بودن از همکاران در ارائه دیدگاهها و اندیشه های نو ومسؤلیت پذیری، از جمله مشخصات افـراد مشارکت جو است. معمولاً چنین افرادی را می توان در سازمان هایی با ویژگی های زیر یافت:

 

مقاله مدیریت مشارکتی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
مدیریت ,مشارکتی ,مشارکت ,کارکنان ,سازمان ,انجام ,مدیریت مشارکتی ,مقاله مدیریت ,بهبود مستمر ,افراد مناسب، ,مشارکت افراد ,مقاله مدیریت مشارکتی ,م

ترجمه مقاله تغییرات آب و هوایی خطرات مرتبط و اسکان

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • ترجمه مقاله تغییرات آب و هوایی خطرات مرتبط و اسکان انسانی

  دسته :

  محیط زیست - زمین شناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده12
  قیمت : 8500 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله تغییرات آب و هوایی خطرات مرتبط و اسکان انسانی :

ترجمه مقاله تغییرات آب و هوایی خطرات مرتبط و اسکان انسانی

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: Climate change, related hazards and human settlements
عنوان فارسی مقاله: تغییرات اقلیمی، خطرات مرتبط و اسکان انسان ها
دسته: محیط زیست – زمین شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٢

 

تعداد صفحات انگلیسی مقاله :۸

چکیده :

ارزیابی‌ هیئت های بین دولتی در مورد تغییرات اقلیمی نشان داده است که آب و هوا در حال تغییر است و آینده شاهد یالا آمدن سطح دریا ، موج‌های حرارتی بیشتر، طوفان‌های شدید و بارندگی سنگین و گسترش سرزمین های خشک خواهد بود. این خطرات اقلیمی دارای اثراتی بر روی اسکان انسان‌ها می‌باشد که منجر به از بین رفتن ادامه حیات، اختلالات اجتماعی و صدمه اقتصادی می‌شود. تحقیقات اخیر نشان داده است که این مشکل چیزی بیش از حد بحران می باشد. پیوند تطبیق تغییر آب و هوا با کاهش خطر فجایع مهم است و با وجود منابع قابل توجه، در حال وقوع است. کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیرترین مردم در تمام کشورها، اشخاصی هستند که در خطر بیشتری می باشند و معمولاً دارای حداقل ظرفیت برای سازگاری و کاهش خطر می‌باشند. نوآوری تحقیقاتی بین‌المللی جدبد و تحقیقات جامع در مورد خطر فجایع نشان می دهد که: چالش های مربوط به خطرات محرک محیطی طبیعی و انسانی (شامل تغییرات اقلیمی) مد نظر قرار گرفته است تا نیازهای مربوط به افزایش پایگاه های تحقیقاتی را به منظور توسعه و اجرای سیاست های عمومی برآورده سازد.
مقدمه:
اثرات شدید تغییرپذیری و تغییر آب و هوا و خطرات مرتبط به طور فزاینده‌ای در سراسر جهان احساس می‌شوند. مشخص شده که جمعیت‌های موجود در مناطق کم‌ارتفاع ساحلی، شهرهای بندری و دلتاهای رودخانه‌ای که برآورد شده که دربردارنده حدود ١٠% جمعیت جهان هستند، به طوری استثنائی آسیب‌پذیر هستند. تاکنون، جمعیت‌های شهری موجود در دلتاهای رودخانه‌ای آسیایی مثل دهاکا، کالکاتا، یانگون و های فونگ با افزایش سیل مواجه هستند در حالی که تعیین شده که شهرهای ساحلی در آفریقا مثل آبیدجان، آکرا، الکساندیا، لاگاس، فریتاون، ماپوتو و کیپ تاون به شدت توسط افزایش سطح دریا تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.

ترجمه مقاله تغییرات آب و هوایی خطرات مرتبط و اسکان انسانی

قیمت : 8500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
مقاله ,خطرات ,ترجمه ,اسکان ,تغییرات ,مرتبط ,خطرات مرتبط ,مقاله تغییرات ,ترجمه مقاله ,هوایی خطرات ,اسکان انسانی ,هوایی خطرات مرتبط ,ترجمه مقاله ت

پاورپوینت فیزیک پزشکی

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پاورپوینت فیزیک در پزشکی

  دسته :

  پاورپوینت

  فرمت/pptتعداد اسلاید 51
  قیمت : 4000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پاورپوینت فیزیک در پزشکی :

پاورپوینت فیزیک در پزشکی

 

مقدمه

پزشكان براى تشخيص بيمارى ها از انواع وسايل ساده مانند دماسنج و فشارسنج، گوشى طبى (استتوسكوپ) تا دستگاه هاى بسيار پيچيده مانند ميكروسكوپ الكترونى، ليزر و هولوگراف كه همه براساس قانون هاى فيزيك طراحى و ساخته شده استفاده مى كنند. در اين قسمت به ساختمان و طرز كار برخى از آنها مى پردازيم.

 

پاورپوینت فیزیک در پزشکی

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
پاورپوینت ,پزشکی ,فیزیک ,پرداخت ,دانلود ,پاورپوینت فیزیک ,4000 تومان ,قیمت 4000 ,دانلود فعال ,لینک دانلود

پروژه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران

  دسته :

  اقتصاد

  فرمت/ورد تعداد صفحات 82
  قیمت : 5500 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران :

پروژه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران 

فهرست مطالب

فصل اول- طرح تحقیق ۱

مقدمه ۲

سؤال یا فرضیه های تحقیق: ۲

تعاریف: ۲

طرح تحقیق: ۳

ابزارها وروش گردآوری داده ها: ۳

فصل دوم- ادبیات تحقیق ۴

تاریخچه پسته ۵

۱- مبدا درختان پسته ۵

اظهار نظر متاخران در مورد منشا درختان پسته ۹

نتیجه گیری درباره مبدا درختان پسته و نخستین مواضع پرورش آنها ۱۳

نام ارقام پسته رفسنجان در سال ۱۳۳۵ش ۲۷

نخستین مشکلات و توصیه ها و تبلیغات در باب بهبود صادرات پسته و خشکبار ایران ۳۲

مبارزه با آفت پروانه چوبخوار پسته ۳۷

پروانه جوانه خوار پسته ۳۸

پروانه گلبرگ خوار پسته ۳۸

پروانه پوسته خوار میوه پسته ۳۹

مینوز پسته ۳۹

پسیل پیچیده برگ پسته ۳۹

کپک فرنگی پسته، یا قارچهای مولد زهرابه افلاتوکسین ۴۰

توصیه هایی در جهت پیشگیری ۴۴

آفات انباری پسته ۴۶

پروانه هندی ۴۷

پیشگیری و مبارزیه با آفات انباری پسته ۴۷

فصل سوم- روش تحقیق ۴۹

بازرگانی خارجی و ارزش و میزان پسته ایران از سال ۱۲۶۸ تا پایان سال ۱۳۶۷(یک قرن) ۵۰

نخستین مشتریان پسته ایران در یک قرن گذشته ۵۰

میزان و ارزش صادرات پسته در مقایسه با خشکبار و ارزش کل صادرات مواد غیرنفتی در یک صدسال گذشته ۵۱

رقبای پسته ایران در بازارهای جهانی ۵۲

امکاناتی که آمریکایی ها در صادرات پسته برای رقابت با ایران در اختیار دارند ۵۹

دو اقدام منفی علیه بازار جهانی پسته ایران توسط امریکا بعد از قطع روابط سیاسی و اقتصادی ایران با امریکا ۶۰

مسائل و مشکلات پسته ایران ۶۱

چند نکته ی مهم در زمینه پایین آوردن میزان افلاتوکیس پسته: ۶۲

آمار مقایسه ای صادرات خشکبار ایران ۶۳

(مصاحبه ای با آقای کاظمی یکی از صادرکنندگان پسته ایران به آمریکا) ۶۴

فصل چهارم- تجزیه وتحلیل داده‌ها ۶۶

بین مشکلات پسته و میزان فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد ۶۷

بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد. ۶۸

کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد. ۶۹

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۰

نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۱

منابع ۷۳

 

مقدمه

هدف پژوهش: بررسی مشکلات تولید پسته در ایران وتأثیراتی که این مشکلات برروی فروش داخلی و خارجی آن می گذارد وارائه ی راهکارهای توسعه صادرات.

بیان مسئله: آیا پسته ایران با استانداردهای بین الملل مطابق است؟

آیا جایگاه بازارصادراتی یک قرن گذشته را هم اکنون داریم؟

 

سؤال یا فرضیه های تحقیق:

بین مشکلات پسته و فروش آن در داخل همبستگی وجود دارد.

کاهش مشکلات تولید پسته می توان موجب افزایش فروش پسته در داخل کشور شود.

بین مشکلات تولید پسته و میزان فروش پسته در خارج (صادرات) رابطه وجود دارد.

کاهش مشکلات تولید پسته می تواند موجب افزایش صادرات پسته گردد.

پروژه بررسی مشکلات تولید و توزیع داخلی وخارجی پسته ایران

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
پسته ,مشکلات ,تولید ,صادرات ,داخلی ,بررسی ,مشکلات تولید ,پسته ایران ,تولید پسته ,بررسی مشکلات ,وخارجی پسته ,بررسی مشکلات تولید ,پروژه بررسی مشکل

پروژه بررسي بازار سبزيجات

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه بررسي بازار سبزيجات خشك

  دسته :

  صنایع غذایی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 92
  قیمت : 5500 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي بازار سبزيجات خشك :

پروژه بررسي بازار سبزيجات خشك

فهرست مطالب

عنوان

فصل اول(طرح تحقيق) ۱

هدف و ضرورت تحقيق ۲

فرضيه ي تحقيق: ۳

روش تحقيق: ۳

فصل دوم(ادبيات تحقيق) ۴

تجارت بين الملل و كشورهاي روبه توسعه ۵

جايگاه صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور ۷

آثار جانبي افزايش ظرفيت هاي توليدي ۷

نقش صادرات غير نفتي در ايجاد اشتغال ۸

تعريف استراتژي ۱۰

نقش و جايگاه صادرات غير نفتي در استراتژي هاي توسعه اقتصادي ۱۰

الف- استراتژي جايگزيني واردات ۱۰

ب- استراتژي توسعه صادرات: ۱۲

انواع استراتژي هاي رقابتي عام ۱۳

رهبري در هزينه ۱۵

تمايز محصول ۱۶

تمركز (محدودنگري) ۱۸

ميانه روي ۲۰

تعريف بازاريابي: ۲۲

استراتژي هاي عمده تقسيم بندي بازار ۲۳

۱- استراتژي بازاريابي يكسان ۲۴

۲- استراتژي بازاريابي تفكيكي ۲۴

۳- استراتژي بازاريابي تمركزي ۲۵

ارزشيابي و انتخاب استراتژي تقسيم بندي بازار ۲۶

تقسيم بندي بازار هاي بين المللي ۲۹

استراتژي توسعه آميخته بازاريابي ۳۰

آميخته محصول ۳۱

اهميت قيمت در آميخته بازاريابي ۳۴

آميخته تشويق و ترفيع ۳۶

توزيع فيزيكي در آميخته بازاريابي ۳۷

تصميمات عمده در بازاريابي بين المللي ۳۸

۱- ارزيابي اوضاع و احوال و محيط بازاريابي بين الملل ۳۹

۲- تصميم به فعاليت در سطح بين‌الملل) ۴۹

۳- تصميم در مورد انتخاب بازارها در سطح بين‌الملل ۵۱

۴- تصميم در مورد چگونگي وارد شدن به بازار بين‌المللي ۵۳

۵- تصميم در مورد برنامه هاي بازاريابي بين‌الملل ۶۱

۶- تصميم در مورد نوع سازمان بازاريابي بين‌الملل ۶۸

 

فصل سوم (روش تحقيق) ۷۲

تحول فرهنگي (با در نظر گرفتن اقتصاد): ۷۴

بازار خارجي: ۷۵

مصاحبه با خانم مهندس   مدير شهرك فناوري صنايع غذايي و بيو تكنولوژي شمالشرق: ۷۷

فصل چهارم(تجزيه وتحليل داده ها) ۸۰

۱- صادركنندگان وتوليدگران سبزيجات خشك از دانش و فنون بازاريابي آگاهي لازم را دارند ۸۱

۲- سبزيجات خشك از كيفيت مناسب براي صادرات برخوردار مي باشند. ۸۲

۳- روشهاي نوين توليد سبزيجات خشك از سوي توليدكنندگان مورد استفاده قرارمي گيرد. ۸۳

فصل پنجم(نتيجه گيري و پيشنهادات) ۸۴

پيشنهادات: ۸۶

منابع و ماخذ ۸۷

 

پروژه بررسي بازار سبزيجات خشك

قیمت : 5500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
بازاريابي ,استراتژي ,بازار ,سبزيجات ,مورد ,تحقيق ,بازار سبزيجات ,پروژه بررسي ,بررسي بازار ,بندي بازار ,استراتژي بازاريابي ,بررسي بازار سبزيجات

دانلود مجموعه کامل مقالات ترجمه شده

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • دانلود مجموعه کامل مقالات ترجمه شده

  دسته :

  مقالات ترجمه شده

  فرمت/ورد تعداد ترجمه ها 1083
  قیمت : 500000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود مجموعه کامل مقالات ترجمه شده :

دانلود مجموعه کامل مقالات ترجمه شده

این مجموعه کامل  از تمام رشته ها میباشد که شامل ۱۰۸۳مقاله با ترجمه اختصاصی با فرمت ورد است

تعدادی از رشته ها موجود در این مجموعه شامل

اخلاق پزشکی

ادبیات

اقتصاد

امار

باستان شناسی

مدیریت

مهندسی مواد

اینها تنها چند نمونه از موارد موجود هستند

لازم به ذکر است که تمام ترجمه های موجود به صورت اختصاصی با فرمت ورد میباشندکه شامل ۱۰۸۳ترجمه در تمام رشته ها

دانلود مجموعه کامل مقالات ترجمه شده

قیمت : 500000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
دانلود ,ترجمه ,مقالات ,کامل ,پرداخت ,موجود ,مقالات ترجمه ,مجموعه کامل ,کامل مقالات ,دانلود مجموعه ,تمام رشته ,کامل مقالات ترجمه ,قیمت 500000 تومان

پروژه بهداشت دندان

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه بهداشت دهان ودندان

  دسته :

  دندان پزشکی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 67
  قیمت : 5000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بهداشت دهان ودندان :

 پروژه بهداشت دهان ودندان

فهرست

پیشگفتار…   ب
خلاصه.   ج
مقدمه…   د
عنوان
فصل اول (بهداشت دهان و دندان)
پوسیدگی دندان و عوامل مؤثر بر آن..   ۱
راه های پیشگیری از پوسیدگی دندان   ۲
جرم دندان چیست؟…   ۲
بهداشت لب.   ۳
بهداشت لثه..   ۴
بهداشت زبان…   ۴
خشکی دهان   ۵
بوی بد دهان و علت های آن..   ۵
علل دهانی و دندانی..   ۶
علل عمومی.   ۶
فصل دوم (مسواک وخمیردندان)
روش صحیح مسواک زدن ..   ۷
روش های نگهداری از مسواک …   ۸
مشخصات و عمل خمیر دندان.   ۹
خمیردندان های درمانی…   ۱۱
خصوصیات یک خمیردندان خوب   ۱۱
دهان شویه ها   ۱۲
فصل سوم (نقش مادران و مدارس)
نقش مراقبین بهداشت مدارس در حفظ سلامتی دندان های دانش آموزان   ۱۳
نکات بسیا مهم بهداشتی برا ی حفظ سلامت دهان و دندان…   ۱۴
فصل چهارم (حوادث دندان)
هیپروسمنتوز …   ۱۷
دندانها با دودسیگارازبین می روند …   ۱۷
حوادث دندانی و نحوه ی حفاظت از دندان آسیب دیده ..   ۱۸
فصل پنجم (بهداشت نزد دندانپزشکان)
واکسیناسیون علیه هپاتیتB برای کارکنان دندان پزشکی..   ۲۱
استفاده از روپوش.   ۲۱
استفاده ازدستکش.   ۲۲
ضد عفونی..   ۲۲
تمیز کردن وسایل.   ۲۳
استریلیزاسیون یا ضد عفونی شدید    ۲۴
ضد عفونی کردن محیط کار و تجهیزات دندان پزشکی ..   ۲۶
دفع مواد زاید دندان پزشکی..   ۲۷
فصل ششم (اختلالات دندان)
مراقبت از دندانها و لثه ها…   ۲۸
آبسه دندان…   ۲۸
تغییر رنگ دندانها.   ۳۲
فصل هفتم (حوادث دندان)
بیماریهای لثه…   ۳۵
التهاب لثه ها   ۳۵
پریودنیت Periodontitis: ..   ۳۸
پس روی لثه ها   ۴۰
علل پسروس لثه ها…   ۴۱
هیپرپلازی لثه  Gingival  hyperplasia..   ۴۳
خشکی حفره دندان Dry  socket.   ۴۴
فصل هشتم (سیستم ایمنی دهان)
سیستم ایمنی دهان   ۴۶
غشاء مخاطی دهان   ۴۷
بزاق Saliva  .   ۴۸
فصل نهم (دیابت و فسار خون)
ملاحظات دندان پزشکی در بیماران مبتلا به دیابت.   ۴۹
ملاحظات دندانپزشکی در بیماران مبتلا به فشار خون.   ۵۴
بیماران مبتلا به فشارخون در محیط دندانپزشکی   ۵۹
منابع
ضمیمه۱
ضمیمه۲

خلاصه :

دندان در خطر از بين رفتن است و لذا بايد با مسواك كردن دندان ها به طور مرتب از پوسيدگي دندان و بيماري هاي ناشي از آن جلوگيري كرد .

بايد از مسواك و خمير دندان مناسب استفاده شود .

مربّيان بهداشت ، در مدارس موظف اند الگوهاي عمل نگهداري از دندان را به دانش آموزان بياموزند .

سعي كنيد با مشاهده ي اولين آثار خراب شدگي دندان به پزشك مراجعه كنيد .

فاكتورهاي اساسي در ايمني عبارتند از :

سلامت مخاط دهان و اعمال اجزاي تشكيل دهنده بزاق .

 

 

 

پروژه بهداشت دهان ودندان

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
دندان ,بهداشت ,دهان ,پزشکی ,دانلود ,پرداخت ,بهداشت دهان ,دندان پزشکی ,پروژه بهداشت ,دهان ودندان ,بیماران مبتلا

پروژه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی در گوساله‌ها و بز

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما در گوساله‌ها و بزهاي به روش PCR

  دسته :

  دامپزشکی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 250
  قیمت : 8000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما در گوساله‌ها و بزهاي به روش PCR :

بررسي عفونت ريوي مايكوپلاسمايي ناشي از مايكوپلاسما مايكوئيدس واريته مايكوئيدس و مايكوپلاسما كاپري كولوم واريته كاپري كولوم در گوساله‌ها و بزهاي كشتارشده به روش PCR

فهرست

عنوان …………………………………………………..

الف- مقدمه………………………………………. ۱

ب-چکيده…………………………………………. ۳

فصل اول:کليات …………………………………… ۵                                                                                                                  

۱- تاريخچه  …………………………………… ۶                                                                                                              

۲- خصوصيات کلي مايکوپلاسما…………………………. ۶

۳- مقاومت مايکوپلاسماها…………………………… ۸

۴- طبقه بندي مايکوپلاسماها………………………… ۹

۵- طبقه بندي کلاستر مايکوئيدس……………………… ۱۲

۶- فيلوژني……………………………………… . ۱۴

۷- ساختمان ……………………………………. ۱۵

۱-۷-ساختمان مايکوپلاسما مايکوئيدس …………………… ۱۵

۲-۷- ساختمان مايکوپلاسما کاپري کولوم ………………. ۱۷

۸- بيولوژي مولکولي………………………………. ۱۹

۹- توالي‌هاي تکراري………………………………. ۲۳

۱۰- پروتئينهاي سطحي……………………………… ۲۵

۱۱- فاکتور حدت………………………………….. ۳۰

۱۲- آناليز پروتئين …………………………….. ۳۲

۱۳- طبقه بندي سويه‌ها ……………………………. ۳۴

۱۴- مشخصات گونه مايکوئيدس………………………… ۳۵

۱۵- کشت و رشد گونه مايکوئيدس …………………….. ۳۸

۱۶- کشت و رشد گونه کاپري کولوم …………………… ۴۱

۱-۱۶- محيط Thiacourt ……………………………… 41

۱۷- بيماري پلوروپنوموني واگير گاوان……………….. ۴۴

۱-۱۷- علائم باليني ……………………………….. ۴۵                                      

۲-۱۷- علائم کالبدگشايي بيماري ……………………… ۴۷

۳-۱۷- پاتوژنز …………………………………… ۵۰

۱-۳-۱۷- مکانيسمهاي مقابله با دستگاه ايمني…………… ۵۳

۴-۱۷- اختصاصيت ميزبان…………………………….. ۵۷

۵-۱۷- انتقال بيماري …………………………….. ۵۸

۶-۱۷- سير همه گيري ………………………………. ۵۹


۱-۶-۱۷- مخزن…………………………………….. ۵۹    

۲-۶-۱۷- راه انتقال……………………………….. ۵۹

۷-۱۷- پيشگيري و کنترل…………………………….. ۶۰

۱-۷-۱۷- اقدامات لازم براي حفاظت مناطق عاري از بيماري….. ۶۱

۲-۷-۱۷- اقدامات لازم هنگام شيوع بيماري………………. ۶۲

۳-۷-۱۷- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومي…………….. ۶۳

۱۸- بيماري پلوروپنوموني واگير بزان ……………….. ۶۳

۱-۱۸- علائم باليني ……………………………….. ۶۴

۲-۱۸- علائم کالبد گشايي……………………………. ۶۶

۱۹- گونه مايکوپلاسما کاپريکولوم کاپريکولوم………….. ۶۹

۱-۱۹- سندروم MASKePs…………………………….. 70

۲-۱۹- علائم باليني………………………………… ۷۱

۳-۱۹- علائم کالبد گشايي……………………………. ۷۱

۴-۱۹- سندروم آگالاکتيه واگير……………………….. ۷۳  

۲۰- گونه مايکوپلاسما کاپري ……………………….. ۷۳

۱-۲۰- بيماريزايي ………………………………… ۷۳

۲-۲۰- علائم کالبد گشايي……………………………. ۷۴

۲۱- سير همه‌گيري………………………………… ۷۵

۱-۲۱-مخزن……………………………………… .. ۷۵

۲-۲۱-راه انتقال………………………………… ۷۶

۳-۲۱-جمعيت ميزبان………………………………. ۷۷

۲۲-پيشگيري وکنترل ……………………………… ۷۷

۱-۲۲- اقدامات لازم براي محافظت مناطق عاري از بيماري…. ۷۷

۲-۲۲- اقدامات لازم هنگام شيوع بيماري………………. ۷۸

۳-۲۲- اقدامات لازم در مناطق آلوده بومي…………….. ۷۸

۲۳-واکسن…………………………………………. ۷۹

۱-۲۳-واکسن MmmLC ……………………………… 79

۲-۲۳-واکسن Mccp ………………………………… 79

۳-۲۳-واکسن Mcc ………………………………… 79 79-اختصاصيت ميزبان در کلاستر مايکوئيدس ……………… …….   ۸۰

 

۲۵-تشخيص افتراقي……………………………….. ۸۰

۱-۲۵-شناسايي عامل بيماري زا …………………….. ..      ۸۱

۱-۱-۲۵-بررسي ميکروسکوپيک اگزوداي ريه از طريق تهيه اسمير يا برش بافتي     ۸۱

۲-۲۵- تشخيص آزمايشگاهي …………………………. ۸۱

۱-۲-۲۵- روش کشت و جداسازي………………………… ۸۱

۱-۱-۲-۲۵- انتخاب نمونه ها ………………………….. ۸۲

۲-۱-۲-۲۵- آماده سازي نمونه ها …………………….   ۸۲

۳-۲۵- تستهاي بيوشيمي……………………………. ۸۳

۴-۲۵- روشهاي سرولوژي……………………………. ۸۵

۱-۴-۲۵- عوامل موثر در آزمايشات سرولوژي ………………     ۸۵

۲-۴-۲۵- تست مهاري رشد ……………………………. ۸۷

۳-۴-۲۵- تست ايمونو فلورسانس ……………………….. ۸۸

۴-۴-۲۵- تست رسوب ژلي…………………………….. .. ۸۸

۵-۴-۲۵- تست فيکساسيون کامپلمان …………………….. ۸۹

۶-۴-۲۵- تست ممانعت از هماگلوتيناسيون ……………….. ۸۹

۷-۴-۲۵- تست آگلوتيناسيون لاتکس…………………….. ۹۰

۸-۴-۲۵- تست اليزاي رقابتي………………………… ۹۱

۹-۴-۲۵- ساير تستهاي تشخيصي……………………….. ۹۴

۵-۲۵ – مشکلات روشهاي سنتي………………………… ۹۴

۶-۲۵- تشخيص با استفاده از PCR……………………. 95

فصل دوم: روش کار

۲۶- روش کار …………………………………… ۱۰۱

۱-۲۶- جمع آوري نمونه ……………………………… ۱۰۱

۱-۱-۲۶- مواد لازم………………………………….. ۱۰۱

۲-۱-۲۶- بخش جمع آوري نمونه……………………….. ۱۰۱

۳-۱-۲۶- نمونه برداري ……………………………. ۱۰۳

۲-۲۶- کشت و جداسازي نمونه ها……………………… ۱۰۴

۱-۲-۲۶- مواد لازم ……………………………….. ۱۰۴

 

۲-۲-۲۶- طرز تهيه محيط کشت اختصاصي براي جداسازي مايکوپلاسماي نشخوار کنندگان         ۱۰۶

۱-۲-۲-۲۶- مواد لازم ……………………………… ۱۰۶

۲-۲-۲-۲۶- روش تهيه محيط کشت…………………………. ۱۰۷

۳-۲۶- استخراج DNA مايکوپلاسما…………………….. ۱۰۹

۱-۳-۲۶- روش استخراج DNA از نمونه هاي ارسالي………….. ۱۰۹

۴-۲۶- فرايند PCR ………………………………. 110

۱-۴-۲۶- مواد لازم ……………………………….. ۱۱۰

۲-۴-۲۶- آماده سازي مواد جهت واکنش PCR ………………. 112

۱-۲-۴-۲۶- افزوده سازي DNA نمونه‌ها ……………….. ۱۱۲

۲-۲-۴-۲۶- افزوده سازي DNA کلونيهاي جدا شده………… ۱۱۵

۳-۲-۴-۲۶- تهيه مخلوط اصلي اوليه…………………… ۱۱۵

۳-۴-۲۶- پرايمرها………………………………… ۱۱۵

۴-۲۶- واکنش PCR………………………………… 117

۵-۲۶- تهيه ژل الکتروفورز ……………………….. ۱۱۸

۱-۵-۲۶- طرز تهيه محلول اتيديوم برمايد ………………. ۱۱۹

۶-۲۶- الکتروفورز …………………………………. ۱۲۱

۷-۲۶- رويت باندهاي ايجاد شده ……………………. ۱۲۲

 

فصل سوم: نتايج

۲۷- نتايج …………………………………….. .. ۱۲۴

۱-۲۷- جداسازي………………………………….. ۱۲۴

۱-۱-۲۷- بررسي عملکرد محيط کشت…………………….. ۱۲۴

۲-۱-۲۷- نتايج کشت نمونه هاي ارسالي ……………….. ۱۲۴

۱-۲-۱-۲۷- نتايج روز پنجم ……………………….. ۱۲۵

۲-۲-۱-۲۷- نتايج روزهفتم تا دهم……………………. ۱۲۵

۳-۲-۱-۲۷- نتايج روزپانزدهم……………………….. ۱۲۶

۲-۲۷- نتايج PCR ………………………………… 126

۱-۲-۲۷- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر جنس ………… ۱۲۶

۲-۲-۲۷- تائيد کلوني هاي جدا شده…………………… ۱۲۷

۳-۲-۲۷- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر کلاستر مايکوئيدس. ۱۲۷

۴-۲-۲۷- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر گونه آگالاکتيه… ۱۲۸

۵-۲-۲۷- نتايج PCR نمونه ها با پرايمر گونه مايکوئيدس کلوني بزرگ          ۱۲۹

۳-۲۷- نتايج کالبد گشايي…………………………. ۱۳۰

۱-۳-۲۷- معيار انتخاب ……………………………. ۱۳۰

 

فصل چهارم: بررسي نتايج

نمودارها…………………………………………. ۱۳۱

فصل پنجم: بحث

۲۸- بحث …………………………………………. ۱۳۹  

۱-۲۸- ضايعات کالبد گشايي…………………………… ۱۳۹

۲-۲۸- ميزان وقوع عفونت تنفسي مايکوپلاسما ………….. ۱۴۱

۳-۲۸- روش کشت………………………………….. ۱۴۲

۴-۲۸- روش PCR ………………………………… 147    

۵-۲۸- فراواني گونه ها ………………………….. ۱۵۲

۲۹- خلاصه انگليسي……………………………….. ۱۵۹

۳۰- منابع …………………………………….. .. ۱۶۰

 

فهرست تصاوير

عنوان  …………………………………………………………

 

تصوير شماره ۱: کلوني تخم مرغي شکل مايکوپلاسما پس از سومين ساب کالچر ۱۲۵

 

تصوير شماره ۲: آزمايش PCR براي تشخيص جنس مايکوپلاسما در نمونه ريه   ۱۲۷

 

تصوير شماره ۳: آزمايش PCR براي تشخيص کلاستر مايکوئيدس در نمونه ريه       ۱۲۸

 

تصوير شماره ۴: آزمايش PCR براي تشخيص گونه آگالاکتيه درنمونه ريه                   ………………………………………                            ………………………………………                            ………………………………………                            ………………………………………               ۱۲۹

تصوير شماره ۵: آزمايش PCR براي تشخيص گونه مايکوئيدس مايکوئيدس کلوني بزرگ ۱۳۰

 

فهرست جداول

عنوان  ……………………………………………………………………….

جدول۱: طبقه بندي مايکوپلاسما……………………….. ۱۱

جدول ۲: معرفي اعضا کلاستر مايکوئيدس و خصوصيات بيماريزايي آنها  ۱۱

جدول ۳: احتياجات غذايي براي رشد مايکوپلاسماهاي کلاستر مايکوئيدس  ۳۹

جدول ۴ : مقادير موردنياز جهت تهيه مخلوط اصلي اوليه…. ۱۱۲

جدول ۵: مواد مورد نياز واکنش تکثير ………………. ۱۱۴

جدول۶ : پرايمرهاي استفاده شده در واکنش تکثير ……… ۱۱۶

جدول ۷ : برنامه واکنش پرايمرها ………………….. ۱۱۸

جدول۸: : فرمول تهيه محيط TBE(5X)…………………. 120

جدول۹: ميزان اتيديوم برومايد مصرفي جهت ساختن مقادير متفاوت ژل ۱۲۰

 

فهرست نمودارها

عنوان ……………………………………………………………………

نمودار شماره ۱: درصد مايکوپلاسماي جدا شده به روش کشت در عفونت تنفسي

گله‌هاي مورد مطالعه…………………………….          ۱۳۲

نمودارشماره ۲: درصد حضور مايکوپلاسما درعفونت تنفسي گله‌هاي مورد

مطالعه به روشPCR …………………………….. 132

نمودار شماره۳ : مقايسه روشهاي کشت و PCR در تشخيص مايکوپلاسما ي موجود در عفونت تنفسي گله‌هاي مورد مطالعه…………………. ۱۳۳

نمودار شماره۴: مقايسه نتايج کشت وPCR نمونه‌ها در گله‌هاي مورد مطالعه (n=100)     ۱۳۳

نمودار شماره ۵: مقايسه نتايج کشت و PCR مايکوپلاسما در گاو (n=50)    ۱۳۴

نمودار شماره ۶: مقايسه نتايج کشت و PCR مايکوپلاسما در گله هاي گوسفند (n=30) 134

نمودار شماره ۷: مقايسه نتايج کشت و PCR در گله‌هاي بز (n=20)     ۱۳۵

نمودار شماره۸: نمودار شماره ۸:مقايسه نتايج تشکيل کدورت در محيط براث و PCR مايکوپلاسما در گله‌هاي مورد مطالعه (n=100) ………… 135

نمودار شماره ۹: نمودار شماره۹:مقايسه نتايج ايجاد کدورت در محيط براث و جداسازي مايکوپلاسما در گله‌هاي مورد مطالعه (n=100) …. 136

نمودار شماره ۱۰: نمودار شماره۱۰: مقايسه نتايج تشکيل کدورت در محيط براث و PCR   مايکوپلاسما
در گله‌هاي گاو(
n=50)……………………………. 136

نمودار شماره ۱۱: نمودار شماره ۱۱:مقايسه نتايج تشکيل کدورت در محيط براث و PCR مايکوپلاسما
در گله‌هاي بز (
n=20)……………………………. 137

نمودار شماره۱۲: مقايسه نتايج تشکيل کدورت در محيط براث و PCR مايکوپلاسما در گله‌هاي گوسفند (n=30) …………………………. 137

پروژه بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما در گوساله‌ها و بزهاي به روش PCR

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
نتايج ,مايکوپلاسما ,نمودار ,شماره ,نمونه ,……………………………… ,نمودار شماره ,مقايسه نتايج ,گله‌هاي مورد ,اقدامات لازم ,تصوير شماره ,پروژه بررس

ترجمه مقاله فشارهای سطوح قطاعی برای بررسی تابع تکین

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • ترجمه مقاله فشارهای سطوح قطاعی برای بررسی تابع تکین در محدوده تارک

  دسته :

  مهندسی صنایع

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 19
  قیمت : 13000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله فشارهای سطوح قطاعی برای بررسی تابع تکین در محدوده تارک :

ترجمه مقاله فشارهای سطوح قطاعی برای بررسی تابع تکین در محدوده تارک

index

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: On the stress singularities and boundary layer in moderately thick functionally graded sectorial plates
عنوان فارسی مقاله: تابع تکین و لایه مرزی در سطوح قطاعی مدرج با ضخامت عملیاتی متوسط
دسته: مهندسی صنایع
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٩

تعداد صفحات انگلیسی مقاله:۱۵

چکیده:
در این مقاله تجزیه و تحلیل فشارهای سطوح قطاعی مدرج برای بررسی تکین در محدوده تارک ها و تاثیر لایه های مرزی، مد نظر می باشد. بر طبق به تئوری تغییر شکل سطح برش مرتبه اول، معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی  بدست می آید. با استفاده از روش تحلیلی، معادله توازن خمش و کشیدگی تفکیک می گردد.همچنین با معرفی تابعی به نام تابع لایه مرزی، سه معادله خمش به دو معادله تفکیک پذیر تبدیل می گردند. این معادلات به صورت تحلیلی حل شده و تاثیر تابع لایه های مرزی بر روی موئلفه های فشار نشان داده می شوند. همچنین تکین مربوط به نیروی برش، نتایج لحظه ای و تابع لایه مرزی در ارتباط با هر دو سطوح مقطعی برجسته   و برگشتی   مورد بحث قرار می گیرند. به منظور تایید صحت نتایج، معادلات جاکم با استفاده از روش مربع دیفرانسیل (DQM) حل می شود. با مقایسه نتایج روش های دقیق با   ، سازگاری خوبی مشاهده می شود.
مقدمه
سطوح مربوط به بخش ها به طور گسترده ای در حل مسائل مهندسی مورد استفاده قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل مربوط به این سطوح به دلیل وجود زوایای تیز بر روی راس سطوح، لحظاتی درمواجهه با ویژگی ها و نیروهای خاص می باشند. بر طبق به نظریه سطوح نازک کلاسیک، ویلیام به بررسی این ویژگی های خاص حاصل از شرایط مرزی متنوع در سطوح ایزوتوپیک تحت شرایط خمش و توسعه می گردد. دمپسی و سینکلر به بررسی ویژگی های این فشارها در سطوح ایزوتوپیک تحت فشار با معرفی تابع فشار هوا پرداخته اند. اوجیکاتو و همکارانش از یک طرح محدود متنوع برای بررسی این خصوصیات در سطوح مرکب لایه ای با حمایت از لبه های شعاعی استفاده کرده اند. لیسا و همکارانش از روش ریتز استفاده کرده و تابع زوایه ای را به عنوان تابع قابل قبول برای بررسی عملکرد خاص به منظور ارتعاش سطوح نازک با تاوجه به زوایای ورودی یا گره V در نظر گرفته اند.

ترجمه مقاله فشارهای سطوح قطاعی برای بررسی تابع تکین در محدوده تارک

قیمت : 13000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
سطوح ,تابع ,بررسی ,مقاله ,ترجمه ,تکین ,برای بررسی ,سطوح قطاعی ,فشارهای سطوح ,تابع تکین ,محدوده تارک ,ترجمه مقاله فشارهای ,قیمت 13000 تومان ,دسته مهن

ترجمه مقاله تغییرات اقلیمی تاثیرات انسان

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • ترجمه مقاله تغییرات اقلیمی تاثیرات انسان حفظ سواحل مرجانی

  دسته :

  محیط زیست - زمین شناسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 6
  قیمت : 5000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله تغییرات اقلیمی تاثیرات انسان حفظ سواحل مرجانی :

ترجمه مقاله تغییرات اقلیمی تاثیرات انسان حفظ سواحل مرجانی

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: Climate change, human impact and the resilience of coral reef
عنوان فارسی مقاله: تغییرات اقلیمی، تاثیرات انسان، حفظ سواحل مرجانی
دسته: محیط زیست – زمین شناسی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۶

تعداد صفحات انگلیسی مقاله :۵

چکیده :
تنوع، فراوانی و میزان تاثیر انسان بر روی سواحل مرجانی به آن حدی افزایش داشته است که این سواحل در سطح جهانی در خطر قرار گرفته اند. افزایش قابل توجه در میزان دی اکسید کربن و درجه حرارت در ۵٠ سال آینده باعث بدتر شدن این شرایط می شود که پیش از این سواحل مرجانی در طی نیم میلیون سال گذشته پیشرفتی داشته اند. به هر حال این سواحل به جای ناپدید شدن کلی تغییراتی داشته که بعضی از گونه ها پیش از این نیز سطح تحمل بیشتری را در برابر تغییرات اقلیمی و سفید شدن مرجان نسبت به موارد دیگر داشته اند. ادغام استراتژی ها مدیریتی بین المللی که به حمایت از حفظ این سواحل می پردازد می بایست با قوت اجرایی شده و با توجه به تصمیمات سیاسی قوی برای کاهش میزان گرمایش جهانی به کار گرفته شوند.
سواحل مرجانی از نظر خدمات و سازگاری اکوسیستم برای مناطق دریایی استوایی و نیمه استوایی ، حائز اهمیت می باشند. ازاین رو چنین سواحلی در خطر تهدید جدی قرار دارند که حدود٣٠% از آن ها قبلا آسیب جدی دیده اند و ۶٠ درصد  آن ها تا سال ٢٠٣٠ از بین می روند. هیچ یک از این سواحل دست نخورده باقی نمانده است. موفقیت های منطقه ای در حفاظت از سواحل مرجانی در طول ٣٠ سال گذشته نتوانسته است میزان کاهش در مقیاس منطقه ای را معکوس کند  و مدیریت جهانی مربوط به این سواحل می بایست تحت تغییرات مهمی در تاکید و پیاده سازی آن در صورتی که تغییرات واقعی بخواهد در این زمینه صورت پذیرد، قرار گیرد. در اینجا ما به بررسی دانش کنونی در ارتباط با وضعیت سواحل مرجانی، تهدیدات بشر در مورد آن ها در زمان حال و در آینده ای نزدیک، و مسیرهای های جدید برای تحقیق در حمایت از مدیریت این منابع طبیعی حیاتی، می پردازیم.
تا این زمان تاثیر مستقیم و غیرمستقیم ماهیگیری های بیش از حد و آلودگی های ناشی از کشاورزی و گسترش سرزمین ها به عنوان یک محرک گسترده و رو به رشد در ارتباط با کاهش گونه های سواحل مرجانی و ایجاد تغییرات گسترده در اکوسیستم سواحل در طی دو دهه گذشته شده است. به دنبال افزایش جمعیت بشر و بهبود ذخایر و سیستم های حمل و نقل، میزان تاثیر بشر بر روی صخره ها به طور قابل توجهی افزایش داشته است.

ترجمه مقاله تغییرات اقلیمی تاثیرات انسان حفظ سواحل مرجانی

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
سواحل ,مرجانی ,مقاله ,تغییرات ,ترجمه ,تاثیرات ,سواحل مرجانی ,تغییرات اقلیمی ,اقلیمی تاثیرات ,تاثیرات انسان ,ترجمه مقاله ,اقلیمی تاثیرات انسان ,

ترجمه مقاله عملگر خطی ژاکوبی اصلاح شده

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • ترجمه مقاله عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده

  دسته :

  ریاضی

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 14
  قیمت : 10000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده :

ترجمه مقاله عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: On Modified Jacobi Linear Operators
عنوان فارسی مقاله: عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده.
دسته: ریاضی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١۴

تعداد صفحات انگلیسی مقاله :۱۰

چکیده :
بوسیله جانشین سازی های جزئی متوالی، معادلات خطی ممیز ثابت جدید می توانند از معادلات سابق بدست آیند. روش ژاکوبی بکار گرفته شده برای سیستمی در دنباله، روش گوس – سایدل جزئی بکار گرفته شده برای سیستم اصلی را تشکیل می دهد و ما به تجزیه و تحلیل رفتار دنباله شعاع های طیفی ماتریس های تکراری متوالی (عملگردهای ژاکوبی اصلاح شده) می پردازیم. این کار را تحت این فرضیه انجام می دهیم که عملگر شروع، با توجه به مخروط صحیح نامنفی می باشد و دارای شعاع طیفی کوچکتر (یا بزرگتر) از ١ می باشد. نتیجه اصلی ما این است که در صورتیکه عملگر ژاکوبی بدست آمده بعد از جانشینی k، ساده نشدنی باشد، در اینصورت جانشینی بعدی یا یکسان می باشد یا دارای شعاع طیفی کوچکتر (یا بزرگتر) می باشد. این نتیجه نشان می دهد که دنباله کامل شعاع های طیفی یکنواخت می باشد.

ترجمه مقاله عملگرهای خطی ژاکوبی اصلاح شده

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
مقاله ,ژاکوبی ,ترجمه ,اصلاح ,دانلود ,شعاع ,ژاکوبی اصلاح ,ترجمه مقاله ,مقاله عملگرهای ,انگلیسی مقاله ,تعداد صفحات ,ترجمه مقاله عملگرهای ,قیمت 10000

گزارش کار نیروگاه طرشت

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • گزارش کارآموزی نیروگاه طرشت

  دسته :

  گزارش کار آموزی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 112
  قیمت : 8000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی نیروگاه طرشت :

گزارش کارآموزی نیروگاه طرشت شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت

فهرست
مقدمه   ۱
انواع نیروگاه ها    ۳
مشخصات فنی نیروگاه طرشت       ۷
شیمی  ۱۲
انواع آب موجود در نیروگاه   ۱۲
کنترل شیمیایی   ۱۶
قسمت آزمایشگاه            ۱۸
دیستیلاتور (distillator)     ۲۲
رکوپراتور ۲۵
گرم کن فرعی      ۲۶
گرم کن شماره یک           ۲۶
گرم کن شماره دو ۲۷
دی اریتور            ۲۸
پمپ تغذیه ی بویلر           ۲۹
بویلر      ۳۱
اکونومایزر            ۳۲
درام       ۳۲
چگونگی تبدبل آب مقطر به بخار     ۳۳
سوپرهیتر           ۳۳
سوخت مصرفی در نیروگاه  ۳۳
ساختمان مشعل ها         ۳۳
دیواره های داخل بویلر       ۳۵
دریچه های بازدید ۳۵
سوپاپ های اطمینان        ۳۵
دشارژ    ۳۶
بالون     ۳۶
بادزن دم ۳۶
بادزن مکش        ۳۷
والوهای تخلیه ی بویلر      ۳۷
دریچه های اضطراری بویلر  ۳۸
اتاق فرمان بویلر   ۳۸
پرژ بویلر  ۴۱
شرایط راه اندازی بویلر       ۴۳
توربین
گاورنر     ۴۶
ترنینگ گیر(turning gear)  ۴۷
دور بحرانی          ۴۷
اژکتور     ۴۸
خلاء گیری کندانسور         ۴۹
توربین    ۵۰
لابیرنت   ۵۱
یاتاقان    ۵۱
رله بوته میچل     ۵۲
اکسپنشن          ۵۳
حفاظت پوسته ی توربین   ۵۳
کندانسور            ۵۴
برج خنک کن       ۵۵
استارت پمپهای کندانسور  ۵۶
کولر ژنراتور          ۵۸
مسیر روغن        ۵۹
مسیر هوا           ۶۳
شرایط راه اندازی توربین    ۶۶
ابزار دقیق           ۶۸
الکتریک  ۷۶
اتاق فرمان          ۷۶
قطع کننده یا سکسیونر     ۷۷
کلید قدرت یا دیژنکتور        ۷۷
روغن     ۷۸
شین وشین بندی            ۷۹
پست فشار قوی  ۷۹
رله وحفاظت سیستم ها   ۸۰
حفاظت ژنراتور     ۸۲
حفاظت درمقابل خطا های داخلی   ۸۲
حفاظت درمقابل خطرات خارجی     ۸۳
حفاظت ترانسفورماتور      ۸۴
حفاظت خطوط فشار قوی  ۸۷
واحد الکتریک نیروگاه طرشت          ۹۲
ساختمان استاتور            ۹۳
توان اکتیو وراکتیو  ۹۳
ترانسفورماتور      ۹۴
ترانسفورماتور سه فاز موجود در نیروگاه        ۹۴
طرز خنک کردن ترانسفورماتور         ۹۵
نحوه ی تولید برق ۹۶
دستگاه سنکروسکوپ       ۹۷
انواع رله های مورداستفاده در نیروگاه          ۹۸
پارالل کردن واحد با شبکه  ۱۰۰
مراحل خارج کردن واحد از خط         ۱۰۰
دستور العمل نحوه تغذیه گرداننده توربین      ۱۰۰
کلیدهای روی تابلوی اتاق فرمان      ۱۰۱
قطع یکی از واحد های بخار            ۱۰۲
حوادث نیروگاه وجلوگیری از بروز آن ها           ۱۰۲
شرح تابلوهای اتاق فرمان  ۱۰۳
باطری خانه         ۱۰۴
دیزل      ۱۰۴
مقدمه
اکنون که بنای آن داریم تا صنعت برق کشور را با سیر در گذشته نظاره گرباشیم گذشتن از نام نیروگاه طرشت نام آشنای دیرینه دست اندرکاران دیروز و امروز برق ایران روا نخواهد بود . براستی که برگی ارزنده از تاریخ صنعت برق با این نام ورق می خورد .تاریخچه تشکیل صنعت برق در ایران از سال ۱۲۸۳ شمسی با بهره برداری از یک مولد ۴۰۰ کیلووات که توسط یکی از تجار ایرانی به نام حاج امین الضرب تهیه و در خیابان چراغ برق (امیرکبیر) نصب گردیده بود آغاز می شود. این مؤسسه تحت نام دایره روشنایی تهران زیر نظر بلدیه اداره می شد.در سال ۱۳۱۶ شمسی مؤسسه برق تهران که بعدها به اداره کل برق تهران تغییر نام یافت زیر نظر شهرداری بهره برداری از یک نیروگاه ۶۰۰۰ کیلوواتی اشکودا را به عهده گرفت.دهه سی مقارن با تحولاتی در ایران بود که یکی از پیامد های آن مطرح شدن انرژی الکتریکی به عنوان تنها چاره تأمین روشنایی و سایر نیازمندی ها درشهر های بزرگ و به طور اخص پایتخت بود تا آن زمان مولد های دیزلی وواحد های کوچک بخاری شهرداری تأمین برق تهران را بر عهده داشتند.در سال ۱۳۲۷ شمسی بهره برداری از یک نیروگاه ۸۰۰۰ کیلوواتی آغاز گردید. در سال ۱۳۲۸ بنگاه مستقل برق تهران که در سال ۱۳۳۱ به بنگاه برق تهران تغییر نام یافت،تحت نظر وزارت کشور فعالیتهای مربوط به تامین برق را عهده دار گردید. در سال ۱۳۳۲ دو واحد دیزل ۲۰۰۰ کیلو واتی و دراردیبهشت ماه سال ۱۳۳۵ یک دیزل ۱۹۰۰ کیلوواتی و در اسفند ماه همان سال یک دیزل ۱۰۰۰ کیلوواتی مورد بهره برداری قرار گرفت .رشد مصرف مسئولین امر را برآن داشت که از طریق خریداری ونصب واحد های بزرگ تر به این چالش پایان دهند ، در سال ۱۳۳۴ بنگاه مستقل برق تهران وابسته به شهرداری خریداری ونصب چهار واحد ۱۲٫۵ مگاواتی بخار با شرکت فرانسوی آلستوم منعقد و به دنبال آن عملیات احداث در زمینی به وسعت نزدیک ۱۷ هکتار در چند کیلومتری غرب تهران آغاز شد. هر چهار واحد به فاصله کوتاهی از مرداد تا مهر ۱۳۳۸ راه اندازی شد . این واحد ها درآن زمان بیش از نیمی از نیاز برق تهران را پوشش می دادند سوخت نیروگاه مازوت سبک وهنگام راه اندازی نفت گاز بود . آب مصرفی از طریق چاه عمیق و یک رشته کانال ازرودخانه کرج تأ مین می شد . انرژی تولیدی از طریق مبدل ۱۱٫۵ کیلو ولت به ۶۳ کیلو ولت شبکه شهری را بدون شبکه انتقال تغذیه می نمود متعاقبا نیروی تولیدی سدکرج به پست طرشت ارتباط یافت .نیاز آموزش سیمولاتوری وشرایط مناسب آموزشی نیروگاه طرشت به استقرار اولین سیمولاتور نیروگاه بخاری در این مکان انجامید ، سیمولاتور موجود که براساس مشخصات واحد های نیروگاهی همدان طراحی شده است مجهز به سخت افزار مناسب به منظور ارائه وضعیت مشابه تجهیزات اطاق کنترل نیروگاه با اتکا به قابلیت های نرم افزاری متنوع جهت ایجاد شرایط عینی مانور های روزمره بهره برداری اعم از توقف و راه اندازی های سرد ، گرم ، داغ و همچنین حالت های اضطراری می باشد. هم اکنون این مرکز به طور پیوسته کادر بهره برداری کلیه نیروگاه ها ی حرارتی کشور را برای ایجاد آمادگی عملیات شایسته وقابلیت مراجعه وکنترل انواع وضعیت های حاد بهره برداری در قالب گروه های کاری متشکل از مهندسین شیفت و اپراتور های همه سیستم ها به طور معمول دوره های یک هفته ای را با هدایت مهندسین مجرب برگزار می نماید . از آنجایی که در عصر حاضر و در ابتدای هزاره سوم میلادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان محور دگرگونی وتوسعه قرار گرفته است  ، فناوری اطلاعات به عنوان یکی از محور های توسعه و رشد در جوامع بشری مورد توجه وبررسی قرار گرفته است در این راستا دفتر ICT شرکت بهره برداری نیروگاه طرشت از اواخر بهار ۱۳۸۴به منظور ارائه خدمات کامپیوتری به کلیه واحدهای موجود در شرکت آغاز فعالیت می کند از آن زمان تا کنون فعالیت هایی نیز در زمینه مکانیزه نمودن بخش های مختلف نیروگاه وسرعت بخشیدن به انجام امور آموزشی ، پژوهشی ، فنی ، رفاهی و اداری انجام داده است  .

گزارش کارآموزی نیروگاه طرشت

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
نیروگاه ,واحد ,طرشت ,برداری ,بهره ,تهران ,بهره برداری ,نیروگاه طرشت ,کارآموزی نیروگاه ,گزارش کارآموزی ,بنگاه مستقل ,گزارش کارآموزی نیروگاه ,بهر

پروژه مروری بر علل شکست پروتزهای

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه مروری بر علل شکست پروتزهای کام

  دسته :

  دندان پزشکی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 180
  قیمت : 9500 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه مروری بر علل شکست پروتزهای کام :

پروژه مروری بر علل شکست پروتزهای کام

مقدمه

بشر همواره در اين آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوي از انحاء از دست رفتن دندانهاي خود را جبران نموده و از اين طريق مشكلات مضغي و زيبايي خود را جبران نمايد و در اين راستا سعي و كوشش فراواني نموده است كه ادامه آن تلاشها به نسل امروزي سپرده شده و حق اين است كه ما نيز تمام تلاش و توانائي‌هاي خود را در راه تكامل اين علم بكار بريم.

امروزه پيشرفت در جنبه‌هاي مختلف پزشكي و امكانات رفاهي بيشتر منجر به افزايش سن متوسط مردم گشته است، از طرفي علي‌رغم پيشرفتهاي غيرقابل انكاري كه در علم دندانپزشكي در جهت نگهداري و حفظ دندانهاي طبيعي بعمل مي‌آيد، افراد جامعه در سنين پايين‌ترين دندانهاي خود را از دست مي‌دهند و همين دو موضوع يعني افزايش متوسط سن و از دست دادن دندانها در سنين پايين‌تر سبب شده است تا روز به روز بر تعداد افراديكه از پروتزهاي كامل استفاده مي‌كنند افزوده گردد.

انتقال از مرحله داشتن دندانهاي طبيعي به مرحله بي‌دنداني كامل، دوراني است بس حساس و ناشناخته براي بيماران و بايد دانست، غالباً افرادي كه دندانهاي خود را از دست مي‌دهند از نظر جسمي از سلامت كامل برخوردار نمي‌باشند و استخوانهاي خود را از دست مي‌دهند از نظر جسمي از سلامت كامل برخوردار نمي‌باشند و استخوانهاي فكين آنها تراكم لازم را ندارند. از طرفي واكنشهاي ترميمي در اينگونه افراد نقصان پيدا كرده است. در اين بيماران به جاي الياف پريودونت، مخاط نقش نگهداري و پشتيباني دندانهاي مصنوعي را بعهده مي‌گيرد، كه بايد براي بيماران توضيح داده شود، زيرا آنان انتظار دارند كه پروتز كامل همچون دندانهاي طبيعي عمل كند كه مشكلي است مزيد بر مشكلات ديگر.

در برخورد با بيماران بي‌دندان بايستي با معاينه دقيق، بررسي حالات جسماني و رواني بيمار و با توجه به خواسته‌هاي بجا و نابجاي بيمار طرح درمان مناسبي تعيين كرد و با تكنيكي صحيح و اصولي اقدام به درمان كرد، البته با پيش‌بيني نتايج احتمالي درمان و در نظر گرفتن تمام شرايط مساعد و نامساعد محيط دهان بيمار.

حفره دهان محيطي است كه اعمال مختلفي را انجام مي‌دهد و درمان با پروتز صرفاً يك درمان ساده نسجي و ساختماني نيست، بلكه بايستي با جايگزين كردن دندانهاي از دست رفته حالات تشريحي، فانكشنهاي طبيعي و فيزيولوژيك اين ناحيه از بدن را تا حد امكان احياء و بازسازي كرد.

در برخي از موارد با وجود اينكه عمل كننده نهايت سعي خود را در بكار بردن اصول لازم در ساختن پروتز كامل ايده‌آل مي‌نمايد، معهذا چه در ضمن كار و چه پس از قرار دادن پروتز در دهان بيمار با مشكلاتي مواجه مي‌گردد كه به سختي مي‌تواند به علت اصلي آن پي ببرد و با اظهار ناراحتي و شكايت بيمار روبرو مي‌شود و علي رغم اصلاحات متعددي كه انجام مي‌دهد باز مشكلات بيمار پاربرجا مي‌ماند.

اشكالات و ناراحتي‌هايي كه بعد از قرار دادن پروتز كامل در دهان بيمار ايجاد مي‌شود متنوع هستند، در ضمن واكنش بيماران نيز در مقابل آنها مختلف است، كه بستگي به وضع سلامت عمومي جسمي و رواني، وضعيت حفره دهان و طرز تفكر و شخصيت آنان دارد. بعضي از بيماران در برابر كوچكترين آزردگي و تحريك خارجي عكس‌العمل‌هاي شديدي از خود نشان مي‌دهند و بعضي با داشتن شخصيتي قوي و كنترل عصبي خوب حتي زخم‌هاي شديد پروتز را بدون شكايت تحمل مي‌كنند كه هر دو اينها براي بيمار مفيد نيستند.

دندانپزشك بايد با آگاهي بر علوم آناتومي، پاتولوژي، روانشناسي و داشتن مهارتهاي لازم، عكس‌العمل‌هاي بافت نرم را در حالت طبيعي و پاتولوژيك تشخيص داده و بتواند يك اشكال موضعي را از مشكلات عمومي جسمي و رواني بيمار تميز دهد.

 

 

فهرست مطالب

عنوان

مقدمه………………………………………………………………………………………………………. ۱

فصل اول: مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان، مروری بر آناتومی محیط دهان

۱ـ مروری بر مقوله تشخیص و طرح درمان………………………………………………………………. ۲

ـ روشهای تشخیص

ـ نکات مهم و مؤثر در تشخیص

۲ـ مروری بر آناتومی محیط دهان ……………………………………………………………………………… ۴

(انسان ساپورت کننده، استخوان فکین، مخاط)

ـ ساپورت و انساج ساپورت کننده پروتز………………………………………………………………………. ۵

ـ ملاحظات آناتومیک مندیبول از نظر نواحی ساپورت کننده……………………………………….. ۶

ـ ملاحظات آناتومیک ماگزیلا از نظر نواحی ساپورت کننده………………………………………… ۸

ـ آناتومی استخوانهای ساپورت کننده فکین …………………………………………………………………. ۹

ـ فیزیولوژی استخوان……………………………………………………………………………………………………. ۱۲

ـ مخاط…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

ـ نواحی آناتومیکی بافت نرم در بیماران بی‌دندان فک بالا…………………………………………. ۱۷

ـ نواحی آناتومیکی بافت نرم در بیماران بی‌دندان فک پایین……………………………………… ۱۹

فصل دوم: مسائل مربوط به عدم موفقیت پروتز کامل و مشکلات پس از تحویل آن

قسمت اول (I): مسائل مربوط به بیمار که به منظور جلوگیری از عدم موفقیت پروتز کامل بایستی در نظر گرفت

الف) شرایط، خصوصیات ویژه و خواسته‌های بیمار…………………………………………………. ۲۲

ب) مسائلی که دندانپزشک در مورد بیمار باید در نظر داشته باشد………………………… ۲۳

ـ مرحله تحویل پروتز

ـ دستورالعمل‌های ویژه برای بیمار

قسمت دوم (II): اشکالات و مسائلی که در ضمن کار برای دندانپزشک بوجود می‌آیند و باعث عدم موفقیت پروتز کامل می‌شوند………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷

۱ـ گیر پروتز…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

عوامل مؤثر بر گیر پروتز……………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲ـ روابط فکین………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

ـ اشکال در تعیین ارتفاع عمودی و عوارض ناشی از آن……………………………………………. ۳۲

۳ـ منطقه خنثی (Neutral Zone)………………………………………………………………………………… ۳۳

۴ـ پلن / سطح اکلوژن………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

ـ مشکلات ناشی از تعیین نادرست پلن اکلوژن…………………………………………………………… ۳۴

۵ـ بالانس اکلوژن………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

ـ مشکلات ناشی از اکلوژن……………………………………………………………………………………………. ۳۴

ـ عدم بالانس اکلوژن……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

ـ عادات پارافانگشنال…………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

ـ اکلوژن تروماتیک…………………………………………………………………………………………………………. ۳۶

قسمت سوم (III): تجزیه و تحلیل مسائلی که پس از ساخته شدن پروتز و تحویل آن به بیمار پیش می‌آید

۱ـ بررسی مشکلات مربوط به فقدان گیر پروتزها………………………………………………….. ۳۷

الف) بررسی مشکلات مربوط به فقدان گیر پروتز فک بالا…………………………………………. ۳۷

ـ هنگام تحویل آن…………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

ـ هنگام باز کردن کامل دهان………………………………………………………………………………………… ۳۸

ـ هنگام صحبت کردن، خواندن سرود یا آواز…………………………………………………………….. ۳۸

ـ افتادن یا جابجایی پروتز در سمت بالانس……………………………………………………………….. ۳۹

ـ هنگام خندیدن………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

ـ هنگامیکه بیمار می‌خواهد سوت بزند…………………………………………………………………………. ۴۰

ـ هنگام بریدن لقمه غذایی………………………………………………………………………………………………. ۴۰

ـ نقش افزایش و کاهش بزاق بر گیر پروتز………………………………………………………………….. ۴۰

ـ لق بودن کلی پروتز……………………………………………………………………………………………………… ۴۱

ب) بررسی مشکلات مربوط به فقدان گیر پروتز فک پایین

ـ جابجایی پروتز فک پایین بطرف بالا هنگام زیاد باز کردن دهان………………………….. ۴۳

ـ حرکت پروتز فک پایین که با حرکات مختلف زبان ایجاد می‌شود………………………….. ۴۳

ـ خارج شدن پروتز هنگام فانکشن……………………………………………………………………………….. ۴۴

۲ـ بررسی مشکلات مربوط به عدم ثبات پروتز………………………………………………………. ۴۴

ـ عوامل مؤثر بر ثبات پروتز…………………………………………………………………………………………. ۴۴

I) عدم ثبات پروتز هنگام اکلوژن مرکزی…………………………………………………………………….. ۴۷

II) عدم ثبات پروتز هنگامیکه پروتزها در اکلوژن نباشند…………………………………………. ۴۷

III) عدم ثبات پروتز هنگام بریدن غذا………………………………………………………………………….. ۴۸

۳ـ بررسی آزردگی‌های بافت مخاطی توسط پروتز………………………………………………… ۴۸

ـ آزردگی در بافتهای دهان توسط پروتز……………………………………………………………………. ۴۹

ـ اشکال، علائم و نشانه‌های آزردگی‌های مخاط تحمل کننده فشار…………………………… ۴۹

ـ علائم و آزردگی‌های مخاط بستر پروتز کامل………………………………………………………….. ۵۰

ـ نواحی ایجاد آزردگی در بافتهای دهان ……………………………………………………………………. ۵۲

ـ گاز گرفتن لب، گونه و زبان……………………………………………………………………………………….. ۶۳

ـ ضایعات مخاط دهان ناشی از پروتز کامل……………………………………………………………….. ۶۴

۴ـ بررسی مشکلات مربوط به فانکشن……………………………………………………………………… ۶۷

الف ـ اشکال در بلع………………………………………………………………………………………………………… ۶۷

ب ـ حالت تهوع……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

ج ـ صدای بهم خوردم دندانها (Clicking)……………………………………………………………………. ۷۰

د ـ خستگی عضلات جونده……………………………………………………………………………………………. ۷۱

ح ـ ضایعات و درد در T.m.j………………………………………………………………………………………… ۷۱

* احساس کلی ناجور بودن پروتز (در صورتیکه دردی وجود ندارد)……………………… ۷۱

۵ـ بررسی مشکلات مربوط به زیبائی………………………………………………………………………. ۷۲

* زیبایی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۱ـ برجستگی (پری زیربینی)…………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲ـ فرورفتگی قسمت میانی لب و شیار بین لبی (فیلتروم)…………………………………………… ۷۳

۳ـ لب بالا فرو رفته (تو افتاده) است…………………………………………………………………………….. ۷۳

۴ـ مقدار زیادی از دندانها دیده می‌شوند……………………………………………………………………… ۷۴

۵ـ مصنوعی بنظر رسیدن پروتز (نمای مصنوعی)…………………………………………………….. ۷۴

۶ـ مقدار کمی از دندانها در معرض دید هستند……………………………………………………………. ۷۴

۷ـ عدم تقارن صورت…………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۸ـ رنگ دندانها……………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۶ـ بررسی مشکلات مربوط به تکلم…………………………………………………………………………… ۷۵

I ـ اشکال در ادای حروف لینگو ـ آلوئولار مانند (س)……………………………………………….. ۷۶

IIـ اشکال در ادای حروف لبی (ب م پ)……………………………………………………………………….. ۷۷

III ـ صداهای «ف» و «و» مشخص نیستند…………………………………………………………………… ۷۷

IV ـ اشکال در ادای حروف زبانی ـ کامی (د (ز) ـ ت)……………………………………………….. ۷۷

۷ ـ بررسی مشکلات ناشی از عدم راحتی پروتز و علل آن …………………………………… ۷۸

۱) نواحی زخم شده ………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۲) درد …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۳) احساس سوزش در ۲۴ ساعت اول یا در طول ۲ هفته اول ………………………………….. ۸۰

۴) احساس سوزش در زبان – کام و گلو …………………………………………………………………… ۸۱

۵) قرمزی نسوج زیر پروتز یا استوماتیت ناشی از پروتز ……………………………………….. ۸۲

۶) قرمز آتشین بودن تمامی نواحی مجاور پروتز همراه زبان و گونه …………………….. ۸۳

۷) جمع شدن غذا زیر پروتز ………………………………………………………………………………………… ۸۴

۸) ارتباط بین پروتز، بزاق و ناراحتی های ایجاد شده در دهان (برسی کمیت و کیفیت بزاق)  ۸۴

۹) اختلال در گیرنده های حسی …………………………………………………………………………………… ۸۵

۱۰) آزردگی در عضلات ………………………………………………………………………………………………. ۸۵

فصل سوم

مروری بر مقالات………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

نتیجه و خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

پروژه مروری بر علل شکست پروتزهای کام

قیمت : 9500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
پروتز ,دهان ,مشکلات ,مروری ,هنگام ,مربوط ,بررسی مشکلات ,مشکلات مربوط ,پروژه مروری ,دهان بيمار ,پروتز کامل ,بررسی مشکلات مربوط ,ثبات پروتز هنگام ,

پروژه طراحی سایت مسافرتی

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • دانلود پروژه طراحی سایت آژانس مسافرتی

  دسته :

  فنی و مهندسی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 95
  قیمت : 6500 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه طراحی سایت آژانس مسافرتی :

دانلود پروژه طراحی سایت آژانس مسافرتی

 

پايان نامه جهت اخذ درجه کاردانی

( سيستم رزرو بليت )

معرفي پروژه :

پروژه اي كه در حاضر پيش رو داريد مربوط به  شركت تعاوني مسافربري سها مي باشد .

در سايت شركت به جنبه ها و بخشهاي مختلف فعاليت هاي شركت پردا خته شده است .  جنبه هاي مختلف فعاليت هاي شركت عبارتند از : رزرو بليط ، ارائه سرويس هاي با كيفيت و مطلوب و … . بناي طراحي پروژه بر مقولة فعاليت هاي اين شركت مي باشد.

هر شركت داراي زندگي و يك شخصيت وجودي در زمينه عملكرد هاي ويژه مي باشد. يك شركت تلاش زيادي را صرف به تصوير كشيدن يك نماي حساب شده از خود مي كند اين تلاش ممكن است شامل اسم، آرم شركت، رسم الخطي كه در مكاتبات شركت استفاده مي شود ، رنگهاي مورد استفاده و اينكه دقيقاً چه اساسي براي معرفي محصولاتشان استفاده مي كنند باشد.

قسمت اعظم كار من به عنوان طراح سايت شركت ، بررسي موارد فوق و فروش بليط  بصورت اينترنتي مي باشد. در اين پروژه از نرم افزارهاي فلش۵ ، فتوشاپ، FrontPage استفاده شده است براي ساختن صفحات پويا از ASP و زبان VBScript و JavaScript  استفاده شده است. بانك اطلاعاتي استفاده شده در اين سايت Access ميباشد.

اهداف پروژه :

اهداف پروژه يكي از مهمترين مسائل مورد بحث در جهان امروز، بررسي راههاي گوناگون اطلاع رساني با استفاده از آخرين دستاوردهاي فن آوري اطلاعات است كه منجر به سرعت عمل ، صرفه جويي در وقت ، هزينه ها و نيز افزايش كيفيت بهره وري مي گردد. نيمه قرن بيستم را قرن اطلاعات نيز ناميده اند اگر به رسانه هاي گروهي نظير مطبوعات ، راديو، تلويزيون، پست و… توجه كنيد ، ملاحظه مي كنيد كه اين رسانه ها مرتباً اطلاعات گوناگوني به خوانندگان ، شنوندگان، و بينندگان و… عرضه مي كنند. اين اطلاعات طيف وسيعي دارند. از خبر شروع يك فعاليت گرفته تا اختراعات و ابداعات جديد در زمينه هاي متفاوت.

هر كس به گونه اي از اطلاعات بهره مي گيرد يكي در جهت اعتلاي سطح آگاهيهاي خود و بهتر كردن خدمتي كه ارائه مي دهيد يكي در جهت اداره منظم تر امور خود و ديگر در جهت پايه قرار دادن اطلاعات و به دست آوردن راههاي ابداعات جديد و توسعه امكانات.

روش انجام پروژه :

براي آشنايي بيشتر با  طراحي سايت شركت لازم بود كه اطلاعاتي در اين زمينه كسب كنم به همين منظور از چندين سايت مشابه در اينترنت ديدن كردم و اطلاعات لازم در اين زمينه را يادداشت كردم به مطالعة كتابهايي در زمينه طراحي سايت و همينطور فراگيري نرم افزارهايي چون فتوشاپ، فلش، FrontPage و يادگيري ASP  و زبان VBScriptبراي ساختن صفحات پويا پرداختم.

فهــرست مطالب

 

موضوع

 

پيش گفتار

فصل اول : تكنيك هاي انجام پروژه

معرفي پروژه………………………………… ۱

اهداف پروژه………………………………… ۱

روش انجام پروژه…………………………….. ۲

تكنيك هاي طراحي صفحات وب…………………….. ۳

فصل دوم : ASP

Active Server Page چيست ؟…………………………. ۶

شروع كار با Active Server Pages …………………… 7

ساخت صفحات پويا…………………………….. ۷

اجراي صفحات ASP ……………………………. 8

تنظيمات سرويس دهنده اطلاعات اينترنت……………. ۹

نصب IIS در ويندوز ۲۰۰۰ …………………….. ۹

نصب IIS در ويندوز XP ……………………… 11

به كار گيري FrontPage ………………………… 12

ايجاد اولين صفحات ASP خودتان…………………. ۱۳

آشنايي با اسكريپت هاي ASP …………………… 14

Data types يا انواع داده اي…………………….. ۱۴

كار با متغير ها…………………………….. ۱۴

عملگرهاي مقايسه ……………………………. ۱۵

عملگرهاي منطقي……………………………… ۱۵

ساختار كنترلي منطق شرطي……………………… ۱۵

ساختار كنترلي منطق حلقوي…………………….. ۱۶

ساختار كنترلي منطق انشعابي…………………… ۱۷

استفاده از سابروتين ها………………………. ۱۸

استفاده از توابع……………………………. ۱۸

كار كردن با آبجكت ها………………………… ۱۹

توابع Write  و Redirect …………………………. 19

فــرم ها…………………………………… ۲۰

بانك اطلاعاتي……………………………….. ۲۱

ارتباط با يك بانك اطلاعاتي……………………. ۲۱

كار كردن با بانك هاي اطلاعاتي با استفاده از ASP … 22

آبجكت Recordset ………………………………. 24

متد Open …………………………………… 24

استفاده از adovbs.inc …………………………. 25

درج كردن ركورد ها…………………………… ۲۶

به روز رساني ركورد ها……………………….. ۲۶

حذف ركورد ها……………………………….. ۲۷

فصل سوم : Access 2003

بخش اول : مقدمه اي بر بانك هاي اطلاعاتي مبتني بر ارتباط و اكسس ۲۰۰۳ ۲۸

بانك اطلاعاتي رابطه اي چيست ؟………………. ۲۸

چه نوع كار هايي مي توان با اكسس انجام داد ؟…. ۲۸

اجراي اكسس………………………………. ۲۹

باز كردن يك بانك اطلاعاتي موجود…………….. ۳۰

ميز كار اكسس…………………………….. ۳۱

پنجره اصلي بانك اطلاعاتي…………………… ۳۲

نمايي از اجراي بانك اطلاعاتي……………….. ۳۴

جدول : انبار داده………………………… ۳۴

ارتباط ها : متصل كردن جدول ها به يكديگر…….. ۳۷

بستن يك بانك اطلاعاتي اكسس…………………. ۳۸

بخش دوم : كار با بانك هاي اطلاعاتي موجود و اشياي آنها ۳۸

ديدن جدول ها…………………………….. ۳۸

باز كردن يك جدول در اكسس………………….. ۳۸

ويرايش داده هاي جدول……………………… ۳۸

تغيير دادن داده هاي جدول………………….. ۳۹

پاك كردن محتواي فيلد……………………… ۳۹

لغو تغييرات……………………………… ۳۹

لغو تغييرات انجام شده بر روي فيلد جاري……… ۳۹

لغو تغييرات بعد از جابه جا شدن بين فيلد ها….. ۴۰

لغو تغييرات بعد از ذخيره كردن يك ركورد……… ۴۰

اضافه كردن ركورد به جدول………………….. ۴۰

پاك كردن ركورد ها………………………… ۴۱

انتخاب يك يا چند ركورد……………………. ۴۱

پاك كردن ركورد هاي انتخاب شده……………… ۴۲

بخش سوم : ساختن بانك هاي اطلاعاتي و اشياي درون آنها ۴۳

ساختن جداول……………………………… ۴۳

ساختن يك جدول جديد…………………….. ۴۳

ساختن جدول از صفر……………………… ۴۳

انتخاب نوع داده مناسب…………………….. ۴۶

بخش چهارم : جدول هاي ايجاد شده در اين پروژه……. ۵۰

فصل چهارم : پياده سازي

مقدمه……………………………………… ۵۳

صفحه اصلي و اجرايي سايت ( frame.htm ) ………….. 53

بنر سايت ( baner.html ) ……………………….. 54

صفحه اصلي ( HomePage ) سايت ( main.html ) ………… 55

صفحات رزرو بليط…………………………….. ۵۶

صفحات كنسل كردن بليط………………………… ۶۲

صفحات مديريت سايت…………………………… ۶۶

صفحات متعلق به لينك هاي داخل بنر……………… ۷۰

فصل پنجم : تجزيه و تحليل

روندنماي رزرو بليط………………………….. ۷۳

روندنماي لغو بليط…………………………… ۷۴

روندنماي مدير سايت………………………….. ۷۵

نمودار جريان مستندات………………………… ۷۶

نمودار سطح صفر ( C.D. ) ……………………… 76

نمودار سطح اول ( D.F.D. منطقي ) براي رزرو و كنسل…. ۷۷

نمودار سطح اول ( D.F.D. منطقي ) براي مدير سايت…… ۷۸

نمودار سطح دوم ( D.F.D. منطقي ) ……………….. ۷۹

پايگاه داده ( Data Base )……………………… 80

Data Dictionary ( D.D.) ……………………………. 82

ديكشنري ساختار داده………………………. ۸۲

ديكشنري اجزاء داده……………………….. ۸۴

نمودار نهاد _ رابطه ( E.R.D. ) ………………… 87

كنترل ها…………………………………… ۸۸

ديكشنري پردازش داده ( P.D.E. ) ………………… 89

Structure Chart ………………………………… 90

منابع مورد استفاده

دانلود پروژه طراحی سایت آژانس مسافرتی

قیمت : 6500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
كردن ,پروژه ,بانك ,صفحات ,استفاده ,سايت ,طراحی سایت ,پروژه طراحی ,بانك اطلاعاتي ,كردن ركورد ,آژانس مسافرتی ,سایت آژانس مسافرتی ,دانلود پروژه طرا

پروژه بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

  دسته :

  دندان پزشکی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 51+پاورپوینت21اسلاید
  قیمت : 5000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله :

 پروژه بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله به همراه پاورپوینت

 

چكيده:

عنوان: بررسي نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲٫

سابقه و هدف : نياز به درمان‌هاي ارتودنسي الگوي شناخته شده‌اي ندارد و دندانپزشكان نظرهاي متفاوتي درباره نياز به درمان ابراز مي‌كنند. آگاهي از ميزان نياز به درمان‌هاي ارتودنسي براي برنامه ريزي‌هاي كلان بهداشتي و بيمه دندانپزشكي اهميت ويژه‌اي دارد. در اين پژوهش، نياز به درمان‌هاي ارتودنسي در دانش‌آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران تعيين شد.

مواد و روش‌ها: در اين پژوهش ۴۶۰ دانش‌آموز ۱۶-۱۴ ساله دبيرستاني از منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران معاينه شدند و نياز به درمان‌هاي ارتودنسي به كمك جزء سلامت دنداني(DHC) شاخص نياز به درمان‌هاي ارتودنسي(IOTN) بررسي شد. نمونه‌ها از شش دبيرستان دولتي دخترانه و پسرانه به طور تصادفي وبه نسبت جمعيت انتخاب شدند و معاينات به كمك آيسلانگ و خط‌كش  DHC زير نور آفتاب و روي صندلي معمولي انجام شد و يافته‌ها براي بررسي ميزان نياز در هر گروه و مقايسه بين گروه‌هاي مختلف تجزيه و تحليل گرديد.

يافته‌ها: از ميان دانش‌آموزان معاينه شده ۶/۱۷ درصد در رتبه ۴و۵، ۹/۲۵ درصد در رتبه ۳ و ۵/۵۹ درصد در رتبه ۱و۲ سلامت دنداني قرار مي‌گيرند. رابطه معني‌داري ميان نياز به درمان‌هاي ارتودنسي با جنس و سن مشاهده نشد. (P>0.05) بيشترين عوامل ايجاد كننده نياز به درمان جابه‌جايي نقطه تماس، اورجت، اپن بايت و كراس بايت بود.

نتيجه‌گيري: ۶/۱۷ درصد از دانش‌آموزان منطقه ۱۹ آموزش و پرورش شهر تهران به درمان‌هاي ارتودنسي نيازمندند. جنس افراد تأثيري بر ميزان نياز به درمان‌هاي ارتودنسي ندارد. دانش‌آموزان حاضر در مدارس دولتي كمتر از خدمات بهداشتی و درماني بهره مي‌برند. عوامل ايجاد كننده نياز به درمان در جامعه مورد بررسي ما، جابه‌جايي نقطه تماس، اورجت، اپن بايت و كراس بايت بوده است.

با آگاهي از نياز به درمان ارتودنسي در ساير گروه‌هاي جمعيتي مي‌توانيم برنامه‌ريزي‌هاي بهداشتي بهتري تدوين كنيم و بيمه دندانپزشكي را براي بهره‌مندي افراد نيازمند به درمان توسعه دهيم.

 

فهرست :

الف ـ ياد و نام خداوند

ب ـ صفحه عنوان

ج ـ تقدير و تشكر و قدرداني

د ـ تقدير و تشكر

ه ـ و ـ چكيده فارسي

 

فصل اول: دلايل انتخاب موضوع…………………… ۱

             بيان مساله……………………. ۴-۲

           بررسی پيشينه پژوهش……………. ۲۰-۵

معرفي شاخص نياز به درمان‌هاي ارتودنسي………. ۲۹-۲۰

           اهداف ………………………… ۳۰

      

فصل دوم: متغيرها………………………… ۳۲-۳۱

           مواد و روش‌ها …………………. ۳۵-۳۳

           مسائل اخلاقی و انسانی طرح       ……. ۳۷

 

فصل سوم:   يافته ها……………………… ۴۳-۳۸

 

فصل چهارم: بحث………………………….. ۴۶-۴۴

               نتيجه‌گيري…………………… ۴۷

               پيشنهادات …………………… ۴۸

               مشکلات ………………………. ۴۸

منابع………………………………….. ۵۱-۴۹

Abstract………………………………………………. 52

 

پروژه بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
نياز ,ارتودنسي ,درمان ,درمان‌هاي ,بررسي ,ساله ,درمان‌هاي ارتودنسي ,بررسي نياز ,دانش آموزان ,پروژه بررسي ,ميزان نياز ,نقطه تماس، اورجت، ,عوامل

دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون

  دسته :

  برق و الکترونیک

  فرمت/ورد تعداد صفحات 154
  قیمت : 5000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون :

دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون

 

فهرست

عنوان

۱-۱: مقدمه………………………………

۱-۲: كميات اساسي الكتريكي…………………

۱-۲-۱: بار………………………………

۱-۲-۲: جريان…………………………….

۱-۲-۳: ولتاژ…………………………….

۱-۲-۴: توان الكتريكي……………………..

۱-۲-۵: مقاومت……………………………

۱-۳: اتصال سري مقاومتها……………………

۱-۴: اتصال موازي مقاومتها…………………

۱-۵: منابع………………………………

۱-۵-۱: منبع ولتاژ………………………..

۱-۵-۲: منبع جريان…………………………

۱-۶: قانون ولتاژ كيرشهف (KVL)………………

۱-۷: مقسم ولتاژ………………………….

۱-۸: مقسم جريان………………………….

۱-۹: مدارهاي مختلط……………………….

۱-۱۰: زمين مدار………………………….

مسائل فصل ۱…………………………….

فصل دوم: جريان متناوب……………………..

۲-۱: موج سينوسي………………………….

۲-۲: فركانس……………………………..

۲-۳: مقدار متوسط………………………….

۲-۴: قوانين اهم در مدارهاي AC…………….

۲-۴-۱: فاز………………………………

۲-۵: فازور………………………………

۲-۶: اعداد مختلط…………………………

۲-۷: ساده كردن اعداد مختلط………………..

۲-۸: موج پالس……………………………

۲-۹: موج مثلثي…………………………..

مسائل فصل دوم…………………………..

فصل سوم روشهاي تحليل مدار………………..

۳-۱: تبديل منابع…………………………

۳-۲: قضيه جمع آثار……………………….

۳-۳: روش ولتاژ گره ها…………………….

۳-۴: روش جريان مش………………………..

۳-۵: روش تونن……………………………

۳-۶: روش نورتن…………………………..

۳-۷: انتقالي حداكثر توان به بار……………

مسائل فصل ۳…………………………….

فصل چهارم: وسايل اندازه گيري……………..

۴-۱: ولتمتر……………………………..

۴-۲: آمپرمتر…………………………….

۴-۳: اهم متر…………………………….

۴-۴: تست كردن قطعات الكتريكي………………

۴-۴-۱: سيم………………………………

۴-۴-۲: مقاومت……………………………

۴-۴-۳: سلف………………………………

۴-۴-۴: خازن……………………………..

۴-۵: اسيلسكوپ……………………………

مسائل فصل چهارم…………………………

فصل پنجم: خازن و سلف در جريان مستقيم………

۵-۱: خازن……………………………….

۵-۲: خازن در جريان مستقيم…………………

۵-۳: شارژ خازن…………………………..

۵-۴: دشارژ خازن………………………….

۵-۵: به هم بستن خازنها……………………

۵-۶: سلف………………………………..

۵-۷: سلف در جريان مستقيم………………….

۵-۸: تغييرات جريان در سلف…………………

۵-۹: به هم بستن سلف ها……………………

مسائل فصل پنجم………………………….

فصل ششم: خازن و سلف در جريان متناوب……….

۶-۱: مدارهاي RC………………………….

۶-۱-۱: مدارهاي RC موازي …………………..

۶-۲: مدارهاي RL………………………….

۶-۲-۱: مدار RL سري……………………….

۶-۲-۲: مدار RL موازي……………………..

مسائل فصل ششم…………………………..

فصل هفتم: مدارهاي RLC……………………

۷-۱: RLC سري……………………………..

۷-۱-۱: فركانس تشديد مدار سري………………

۷-۲: RLC موازي…………………………..

۷-۲-۱: فركانس تشديد در RLC موازي…………..

۷-۳: پهناي باند………………………….

مسائل فصل هفتم………………………….

فصل هشتم ترانسفورماتورها…………………..

۸-۱: اندوكتانس متقابل…………………….

۸-۲: توان……………………………….

۸-۳: بازتاب امپدانس………………………

مسائل فصل هشتم………………………….

فصل نهم: سيستم هاي چند فازه………………

۹-۱: سيستم تك فاز………………………..

۹-۲: سيستم سه فاز………………………..

۹-۳: توان در مدارهاي سه فاز……………….

مسائل فصل نهم:……………………………

فصل ۱۰: موتور و ژنراتورهاي DC…………….

۱۰-۱: موتورهاي DC………………………..

۱۰-۲: معرفي موتورهاي DC…………………..

۱۰-۳: انواع موتورهاي DC…………………..

۱۰-۴: مدار معادل موتورهاي DC………………

۱۰-۵: موتورهاي DC تحريك مجزا و موازي……….

۱۰-۶: مشخصه پايانه اي موتور DC موازي……….

۱۰-۷: معرفي ژنراتورهاي DC…………………

۱۰-۸: ژنراتور تحريك مجزا………………….

۱۰-۹: مشخصات پايانه اي ژنراتورهاي تحريك مجزا..

۱۰-۱۱: كنترل ولتاژ پايانه اي………………

۱۰-۱۲: ژنراتور dc موازي…………………..

۱۰-۱۳: موتورهاي سنكرون……………………

۱۰-۱۴: مدار معادل موتور سنكرون…………….

۱۰-۱۵: موتور سنكرون از ديد ميدان مغناطيسي…..

۱۰-۱۶: كار موتور سنكرون در حالت پايدار……..

۱۰-۱۷: سختي مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنكرون.

۱۰-۱۸: اثر تغييرات بار روي موتور سنكرون…….

۱۰-۱۹: نمودار فيزوري ژنراتور سنكرون………..

۱۰-۲۰: ژنراتور سنكرون…………………….

۱۰-۲۱: ساختمان ژنراتور سنكرون……………..

۱۰-۲۲: سرعت و چرخش ژنراتور سنكرون………….

۱۰-۲۳: اندازه گيري پارامترهاي مدل ژنراتور سنكرون

۱۰-۲۳-۱: نسبت اتصال كوتاه…………………

۱۰-۲۴: اثر تغييرات جريان ميدان بر موتورهاي سنكرون

۱۰-۲۵: موتور سنكرون كم تحريك و موتور سنكرون پر تحريك

مسائل……………………………………

دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
موتور ,مسائل ,جريان ,ژنراتور ,موتورهاي ,سنكرون ,درمورد موتور ,موتور سنکرون ,موتور سنكرون ,موتورهاي dc………………… ,مدار معادل ,درمورد موتور سنکر

دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون

  دسته :

  برق و الکترونیک

  فرمت/ورد تعداد صفحات 154
  قیمت : 5000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون :

دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون

 

فهرست

عنوان

۱-۱: مقدمه………………………………

۱-۲: كميات اساسي الكتريكي…………………

۱-۲-۱: بار………………………………

۱-۲-۲: جريان…………………………….

۱-۲-۳: ولتاژ…………………………….

۱-۲-۴: توان الكتريكي……………………..

۱-۲-۵: مقاومت……………………………

۱-۳: اتصال سري مقاومتها……………………

۱-۴: اتصال موازي مقاومتها…………………

۱-۵: منابع………………………………

۱-۵-۱: منبع ولتاژ………………………..

۱-۵-۲: منبع جريان…………………………

۱-۶: قانون ولتاژ كيرشهف (KVL)………………

۱-۷: مقسم ولتاژ………………………….

۱-۸: مقسم جريان………………………….

۱-۹: مدارهاي مختلط……………………….

۱-۱۰: زمين مدار………………………….

مسائل فصل ۱…………………………….

فصل دوم: جريان متناوب……………………..

۲-۱: موج سينوسي………………………….

۲-۲: فركانس……………………………..

۲-۳: مقدار متوسط………………………….

۲-۴: قوانين اهم در مدارهاي AC…………….

۲-۴-۱: فاز………………………………

۲-۵: فازور………………………………

۲-۶: اعداد مختلط…………………………

۲-۷: ساده كردن اعداد مختلط………………..

۲-۸: موج پالس……………………………

۲-۹: موج مثلثي…………………………..

مسائل فصل دوم…………………………..

فصل سوم روشهاي تحليل مدار………………..

۳-۱: تبديل منابع…………………………

۳-۲: قضيه جمع آثار……………………….

۳-۳: روش ولتاژ گره ها…………………….

۳-۴: روش جريان مش………………………..

۳-۵: روش تونن……………………………

۳-۶: روش نورتن…………………………..

۳-۷: انتقالي حداكثر توان به بار……………

مسائل فصل ۳…………………………….

فصل چهارم: وسايل اندازه گيري……………..

۴-۱: ولتمتر……………………………..

۴-۲: آمپرمتر…………………………….

۴-۳: اهم متر…………………………….

۴-۴: تست كردن قطعات الكتريكي………………

۴-۴-۱: سيم………………………………

۴-۴-۲: مقاومت……………………………

۴-۴-۳: سلف………………………………

۴-۴-۴: خازن……………………………..

۴-۵: اسيلسكوپ……………………………

مسائل فصل چهارم…………………………

فصل پنجم: خازن و سلف در جريان مستقيم………

۵-۱: خازن……………………………….

۵-۲: خازن در جريان مستقيم…………………

۵-۳: شارژ خازن…………………………..

۵-۴: دشارژ خازن………………………….

۵-۵: به هم بستن خازنها……………………

۵-۶: سلف………………………………..

۵-۷: سلف در جريان مستقيم………………….

۵-۸: تغييرات جريان در سلف…………………

۵-۹: به هم بستن سلف ها……………………

مسائل فصل پنجم………………………….

فصل ششم: خازن و سلف در جريان متناوب……….

۶-۱: مدارهاي RC………………………….

۶-۱-۱: مدارهاي RC موازي …………………..

۶-۲: مدارهاي RL………………………….

۶-۲-۱: مدار RL سري……………………….

۶-۲-۲: مدار RL موازي……………………..

مسائل فصل ششم…………………………..

فصل هفتم: مدارهاي RLC……………………

۷-۱: RLC سري……………………………..

۷-۱-۱: فركانس تشديد مدار سري………………

۷-۲: RLC موازي…………………………..

۷-۲-۱: فركانس تشديد در RLC موازي…………..

۷-۳: پهناي باند………………………….

مسائل فصل هفتم………………………….

فصل هشتم ترانسفورماتورها…………………..

۸-۱: اندوكتانس متقابل…………………….

۸-۲: توان……………………………….

۸-۳: بازتاب امپدانس………………………

مسائل فصل هشتم………………………….

فصل نهم: سيستم هاي چند فازه………………

۹-۱: سيستم تك فاز………………………..

۹-۲: سيستم سه فاز………………………..

۹-۳: توان در مدارهاي سه فاز……………….

مسائل فصل نهم:……………………………

فصل ۱۰: موتور و ژنراتورهاي DC…………….

۱۰-۱: موتورهاي DC………………………..

۱۰-۲: معرفي موتورهاي DC…………………..

۱۰-۳: انواع موتورهاي DC…………………..

۱۰-۴: مدار معادل موتورهاي DC………………

۱۰-۵: موتورهاي DC تحريك مجزا و موازي……….

۱۰-۶: مشخصه پايانه اي موتور DC موازي……….

۱۰-۷: معرفي ژنراتورهاي DC…………………

۱۰-۸: ژنراتور تحريك مجزا………………….

۱۰-۹: مشخصات پايانه اي ژنراتورهاي تحريك مجزا..

۱۰-۱۱: كنترل ولتاژ پايانه اي………………

۱۰-۱۲: ژنراتور dc موازي…………………..

۱۰-۱۳: موتورهاي سنكرون……………………

۱۰-۱۴: مدار معادل موتور سنكرون…………….

۱۰-۱۵: موتور سنكرون از ديد ميدان مغناطيسي…..

۱۰-۱۶: كار موتور سنكرون در حالت پايدار……..

۱۰-۱۷: سختي مشخصه گشتاور در سرعت موتور سنكرون.

۱۰-۱۸: اثر تغييرات بار روي موتور سنكرون…….

۱۰-۱۹: نمودار فيزوري ژنراتور سنكرون………..

۱۰-۲۰: ژنراتور سنكرون…………………….

۱۰-۲۱: ساختمان ژنراتور سنكرون……………..

۱۰-۲۲: سرعت و چرخش ژنراتور سنكرون………….

۱۰-۲۳: اندازه گيري پارامترهاي مدل ژنراتور سنكرون

۱۰-۲۳-۱: نسبت اتصال كوتاه…………………

۱۰-۲۴: اثر تغييرات جريان ميدان بر موتورهاي سنكرون

۱۰-۲۵: موتور سنكرون كم تحريك و موتور سنكرون پر تحريك

مسائل……………………………………

دانلودپروژه برق درمورد موتور سنکرون

قیمت : 5000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
موتور ,مسائل ,جريان ,ژنراتور ,موتورهاي ,سنكرون ,درمورد موتور ,موتور سنکرون ,موتور سنكرون ,موتورهاي dc………………… ,مدار معادل ,درمورد موتور سنکر

گزارش کارآموزی خاکبرداری و فنداسیون

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • گزارش کارآموزی خاکبرداری و اجرای فنداسیون

  دسته :

  گزارش کار آموزی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 45
  قیمت : 3500 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد گزارش کارآموزی خاکبرداری و اجرای فنداسیون :

گزارش کارآموزی خاکبرداری و اجرای فنداسیون

فـهـرسـت مـطـالـب
مقدمه
دستورالعمل هاي حفاظتي و ايمني كارگاه ها
آشنايي كلي با مكان كارآموزي
پاك سازي خرابه
گودبرداري
پياده كردن نقشه
بتون مگر
قالب بندي فونداسيون و شمع بندي
آرماتوربندي
علت استفاده و فولاد و ميل گرد در ساختمان ها و پي
نحوه آرماتوربندي
خم كردن آرماتور
بتون ريزي فونداسيون
مخلوط كردن بتون
نحوه درست كردن ستون هاي فلزي با ورق
اتصال ستون ها به فونداسيون
تراز كردن ستون هاي عمودي با ستون هاي افقي
عايق كاري تير ورق ها
ساخت تيرچه طبقات
سقف
كشيدن ديوار بيست و دو سانتي متري
كشيدن تيغه هاي ده سانتي متري

مـقـدمـه
محل کارآموزي در شهر اصفهان بوده و کارگاهي کـه در آنجا مشغول بـه گـذرانـدن دوره ي کـارآمـوزي بـودیم از عمليات خاك برداري از يك خرابه را شامل تا اجراي سقف اول بطول انجاميد.

گزارش کارآموزی خاکبرداری و اجرای فنداسیون

قیمت : 3500 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
گزارش ,كردن ,خاکبرداری ,کارآموزی ,فنداسیون ,ستون ,کارآموزی خاکبرداری ,گزارش کارآموزی ,اجرای فنداسیون ,كردن ستون ,سانتي متري ,گزارش کارآموزی خا

ترجمه مقاله طبقه بندی سری زمانی با مدل گاوس

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • ترجمه مقاله طبقه بندی سری زمانی با استفاده از مدل گاوس

  دسته :

  مهندسی صنایع

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 12
  قیمت : 10000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله طبقه بندی سری زمانی با استفاده از مدل گاوس :

ترجمه مقاله طبقه بندی سری زمانی با استفاده از مدل گاوس

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: Time Series Classification Using Gaussian Mixture Models of Reconstructed Phase Spaces
عنوان فارسی مقاله: طبقه بندی سری های زمانی با استفاده از مدل ترکیب گاوس از فضای مراحل بازسازی شده
دسته: مهندسی صنایع
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٢

تعداد صفحات انگلیسی مقاله :۵

چکیده :
روش جدید از طبقه بندی جدید سیگنال ارائه شده که بر مبنای مدل سازی دینامیک سیستم بوده که در فضای مراحل بازسازی مورد محاسبه قرار می گیرد. این مدل سازی ها با استفاده از مدل ترکیبی کوواریانس گاوس  در ارتباط با حوزه زمانی در مقایسه با تحقیقات های حال حاضر و گذشته در طبقه بندی سیگنال ها انجام می گیرد که معمولا تمرکز آن بر روی تحلیل سیستم های خطی با استفاده از مقدار بسامد یا مدل های یادگیری ماشینی غیر خطی ساده همانند شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. روش مطرح شده دارای پایه نظری قوی بر مبنای سیستم های دینامیکی و قضایای توپولوژی می باشند که منجر به بازسازی سیگنال شده که با در نظر گرفتن پارامترهای انتخابی مناسب، به طور جانبی نماینده سیستم زیرین می باشد. این الگوریتم ها به طور اتوماتیک این پارامترها را محاسبه کرده تا فضاهای مراحل بازسازی شده را بازسازی را شکل داده وتنها نیازمند تعدادی از آمیزه ها، سیگنال ها و تیکت دسته ها به عنوان توان ورودی می باشد. سه مجموعه داده مجزا برای تایید مورد استفاده قرار می گیرند که شامل شبیه سازی چریان موتوری، دستگاه ثبت ضربان قلب و شکل امواج گفتار می باشد. نتایج نشان می دهد که روش های مطرح شده در حوزه های مختلف اثرگذار بوده و به طور قابل توجهی در مسسیر شبکه های عصبی بر مبنای وقفه زمانی بکار گرفته شده که به عنوان مبنا می باشد.
کلیدواژه- طبقه بندی سیگنال ها، مراحل بازسازی، مدل ترکیبی گاوس.
١. مقدمه
اکثر فعالیت ها در ارتباط با طبقه بندی و تعیین سیگنال ها بر مبنای تجزیه و تحلیل سیستم های خطی می باشد و از ویژگی هایی براساس ارائه بسامدها استفاده می کنند. همچنین فعالیت های گسترده ای بر مبنای آشکار کردن سیگنال ها و طبقه بندی آن ها در حوزه ارتباطی وجود دارد که بر مبنای نظریات آماری می باشد. گزینه های مربوط به این روش ها شامل طبقه بندی های غیر خطی همانند شبکه های عصبی و یا دستگاه های حامی بردارها و همچنین تکنیک های طبقه بندی شده و مشابه در ارتباط با سری های اطلاعاتی جدید می باشد.

ترجمه مقاله طبقه بندی سری زمانی با استفاده از مدل گاوس

قیمت : 10000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
بندی ,طبقه ,مقاله ,استفاده ,ترجمه ,زمانی ,طبقه بندی ,مقاله طبقه ,ترجمه مقاله ,مراحل بازسازی ,انگلیسی مقاله ,فضای مراحل بازسازی ,قیمت 10000 تومان ,د

دانلود پروژه موتورالکتریکی

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه موتورالکتریکی

  دسته :

  برق و الکترونیک

  فرمت/ورد تعداد صفحات 199
  قیمت : 8000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه موتورالکتریکی :

پروژه موتورالکتریکی

 

مقدمه

یک موتورالکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است توسط ژنراتور انجام می شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند .اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترو مغناطیس کار می کنند، اما موتورهایی که براساس پدیده های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر بیزوالکتریک کاری کنند هم وجود دارند.

ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد، نیرویی برآن ماده از سوی میدان اعمال می شود. دریک موتور استوانه ای، روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله ای معین از محور روتور به روتور اعمال می شود می گردد.

اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی مهم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک روتور و بخش ثابت استاتور خوانده می شود. موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده است.

انواع موتورهای الکتریکی عبارتند از:

۱- موتورهایDC

۲- موتورهایAC

۳- موتورهای پله ای

۴- موتورهای خطی

موتورهای AC شامل موتورهای AC تک فاز و موتورهای AC سه فاز می شوند.

موتورهای AC تک فاز:

معمولترین موتور AC تک فاز موتور سنکرون قطب چاکدار است که اغلب در دستگاه هایی به کار می رود که گشتاور پایین نیاز دارند نظیر پنکه های برقی، اجاق های ماکروویو ودیگر لوازم خانگی کوچک، نوع دیگر موتور AC تک فاز موتورالقایی است که اغلب در لوازم بزرگ نظیر ماشین لباسشویی و خشک کن لباس به کار می رود.

موتورهای AC سه فاز:

برای کاربردهای نیازمند به توان های بالاتر ،از موتورهای القایی سه فاز AC (یا چند فاز) استفاده می شود. این موتورها از اختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان استفاده می کنند.اغلب روتور شامل تعدادی هادی های مسی است ، که در فولاد قرار داده شده اند. از طریق القای الکترو مغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادی هاالقای جریان می کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده وموجب می شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت در آید. این نوع از موتور با نام موتور القایی معروف است. ماشین های القائی سه فاز ، ماشین هایی با سرعت آسنکردن هستند که در حالت موتوری زیرسرعت سنکرون ودر حالت ژنراتوری بالای سرعت سنکرون کار می کنند. این ماشین ها که مستحکم بوده و به نگهداری کمی نیاز دارند در مقایسه با ماشین های سنکرون و DC در اندازه ای مشابه ، ارزان تر می باشند و در محدوده چند وات تا ۱۰۰۰HP ساخته شده و به کار گرفته می شوند. همچنین در مواردی نظیر قابلیت اطمینان بالاتر، وزن،حجم وانریسی کمتر، راندمان بیشتر، قابلیت عملکرد در محیط های باگرد و غبار و در محیط های قابل انفجار نسبت به موتورهای DC برتر هستند.

پروژه موتورالکتریکی

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
موتورهای ,موتور ,میدان ,روتور ,الکتریکی ,ماشین ,پروژه موتورالکتریکی ,میدان مغناطیسی ,موتورهای الکتریکی ,وجود دارند ,نیاز دارند

دانلود پروژه موتورالکتریکی

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پروژه موتورالکتریکی

  دسته :

  برق و الکترونیک

  فرمت/ورد تعداد صفحات 199
  قیمت : 8000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پروژه موتورالکتریکی :

پروژه موتورالکتریکی

 

مقدمه

یک موتورالکتریکی، الکتریسیته را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند. عمل عکس آن که تبدیل حرکت مکانیکی به الکتریسیته است توسط ژنراتور انجام می شود. این دو وسیله بجز در عملکرد، مشابه یکدیگر هستند .اکثر موتورهای الکتریکی توسط الکترو مغناطیس کار می کنند، اما موتورهایی که براساس پدیده های دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و اثر بیزوالکتریک کاری کنند هم وجود دارند.

ایده کلی این است که وقتی که یک ماده حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد، نیرویی برآن ماده از سوی میدان اعمال می شود. دریک موتور استوانه ای، روتور به علت گشتاوری که ناشی از نیرویی است که به فاصله ای معین از محور روتور به روتور اعمال می شود می گردد.

اغلب موتورهای الکتریکی دوارند، اما موتور خطی مهم وجود دارند. در یک موتور دوار بخش متحرک روتور و بخش ثابت استاتور خوانده می شود. موتور شامل آهنرباهای الکتریکی است که روی یک قاب سیم پیچی شده است.

انواع موتورهای الکتریکی عبارتند از:

۱- موتورهایDC

۲- موتورهایAC

۳- موتورهای پله ای

۴- موتورهای خطی

موتورهای AC شامل موتورهای AC تک فاز و موتورهای AC سه فاز می شوند.

موتورهای AC تک فاز:

معمولترین موتور AC تک فاز موتور سنکرون قطب چاکدار است که اغلب در دستگاه هایی به کار می رود که گشتاور پایین نیاز دارند نظیر پنکه های برقی، اجاق های ماکروویو ودیگر لوازم خانگی کوچک، نوع دیگر موتور AC تک فاز موتورالقایی است که اغلب در لوازم بزرگ نظیر ماشین لباسشویی و خشک کن لباس به کار می رود.

موتورهای AC سه فاز:

برای کاربردهای نیازمند به توان های بالاتر ،از موتورهای القایی سه فاز AC (یا چند فاز) استفاده می شود. این موتورها از اختلاف فاز موجود بین فازهای تغذیه چند فاز الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان استفاده می کنند.اغلب روتور شامل تعدادی هادی های مسی است ، که در فولاد قرار داده شده اند. از طریق القای الکترو مغناطیسی میدان مغناطیسی دوار در این هادی هاالقای جریان می کند، که در نتیجه منجر به ایجاد یک میدان مغناطیسی متعادل کننده شده وموجب می شود که موتور در جهت گردش میدان به حرکت در آید. این نوع از موتور با نام موتور القایی معروف است. ماشین های القائی سه فاز ، ماشین هایی با سرعت آسنکردن هستند که در حالت موتوری زیرسرعت سنکرون ودر حالت ژنراتوری بالای سرعت سنکرون کار می کنند. این ماشین ها که مستحکم بوده و به نگهداری کمی نیاز دارند در مقایسه با ماشین های سنکرون و DC در اندازه ای مشابه ، ارزان تر می باشند و در محدوده چند وات تا ۱۰۰۰HP ساخته شده و به کار گرفته می شوند. همچنین در مواردی نظیر قابلیت اطمینان بالاتر، وزن،حجم وانریسی کمتر، راندمان بیشتر، قابلیت عملکرد در محیط های باگرد و غبار و در محیط های قابل انفجار نسبت به موتورهای DC برتر هستند.

پروژه موتورالکتریکی

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
موتورهای ,موتور ,میدان ,روتور ,الکتریکی ,ماشین ,پروژه موتورالکتریکی ,میدان مغناطیسی ,موتورهای الکتریکی ,وجود دارند ,نیاز دارند

مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران

  دسته :

  پزشکی

  فرمت/ورد تعداد صفحات 67
  قیمت : 4000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران :

خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران

 مقدمه

پيوند آزاد لثه‌اي، عملي ساده با نتايجي قابل پيش‌بيني جهت افزايش ميزان لثه كراتينيزه مي‌باشد كه از اوايل دهه ۶۰ ميلادي تا دهه ۸۰ به عمل بسيار رايجي در رشته پريودنتولوژي تبديل گرديد. اگرچه تحقيقات آقاي Lindhe و Wenstorm نشان داد تا جائيكه كنترل پلاك جهت جلوگيري از پيشرفت بيماريهاي پريودنتال قابل اجرا باشد، كمبود لثه چسبنده (و كراتينيزه) مساله مهمي محسوب نمي‌گردد و اين تحقيقات باعث شد توصيه به انجام جراحي F.G.G به فراواني دهه‌هاي گذشته صورت نگيرد. با اين حال تجارب كلينيكي نشان مي‌دهد كه قبل از انجام درمانهاي ارتودنسي و پروتز نياز به مقداري از لثه كراتينيزه با كميت و كيفيت قابل قبول وجود دارد. به عبارت ديگر در صورت عدم وجود، ايجاد لثه كراتينيزه قبل از چنين درمانهايي ضروري است. عدم توجه به انقباض ثانويه بافت همبندي، اندازه پيوند و ضخامت آن و چگونگي آماده سازي بستر گيرنده پيوند، باعث مي‌شود كه نتيجه نهايي منطبق با هدف اصلي نباشد.

 

خلاصه مقالات همايش ۹

 

در اين بحث مروري، ضمن بررسي علل مشكلات متعاقب پيوند آزاد لثه، راهكارهاي مناسب جهت انجام يك پيوند آزاد لثه‌اي مناسب پيشنهاد مي‌گردد.

 

خلاصه مقالات چهارمين همايش انجمن علمي پريودنتولوژي ايران

قیمت : 4000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
مقالات ,پريودنتولوژي ,همايش ,علمي ,انجمن ,چهارمين ,انجمن علمي ,علمي پريودنتولوژي ,پريودنتولوژي ايران ,چهارمين همايش ,همايش انجمن ,علمي پريودن

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی

  دسته :

  پاورپوینت

  فرمت/ppt تعداد اسلاید 121
  قیمت : 8000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی :

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی

 

مقدمه

معرفی ، مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی ــ برنامه ریزی آموزشی و درســــی (مفاهیم و نظریــات) ـــ منابـــع اطلاعــات برای برنامه ریـــــزی درســـی (مبانی برنامه ریزی درسی) ــ اطلاعات درباره  جامعه ــ مبانـــی فلسفی برنامه ریزی درســـی ــ اطلاعـــات درباره معرفت و دانش بشری ــ طرح ریزی برنامـــه های درســـی ــ انواع طرح هــای برنامــه درســــی ــ ارزشیابی برنامه های درسی .
هر کدام از این فصــل ها در هر جلســـه با استفـاده از روشــهای مناســــب تدریس برای دانشجویان در ساعات معین تدریس می شود.

 

فهرست مطالب

“لطفا قبل از خرید فهرست مطالب را با دقت مطالعه کنید ”

عنوان
پیشگفتار
مقدمه
فصل اول : برنامه ریزی آموزشی و درسی (مفاهیم و نظریات)
فصل دوم : منابع اطلاعات برای برنامه ریزی درسی (مبانی برنامه ریزی درسی)
فصل سوم : اطلاعات درباره جامعه ( مبانی جامعه شناختی برنامه ریزی درسی)
فصل چهارم : مبانی فلسفی برنامه ریزی درسی
فصل پنجم : اطلاعات درباره معرفت و دانش بشری
فصل ششم : طرح ریزی برنامه های درسی
فصل هفتم : انواع طرح های برنامه درسی
فصل هشتم : ارزشیابی برنامه های درسی ( الگوهای ارزشیابی از برنامه درسی)

پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی

قیمت : 8000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
برنامه ,ریزی ,درسی ,آموزشی ,مقدمه ,پاورپوینت ,برنامه ریزی ,ریزی آموزشی ,ریزی درسی ,پاورپوینت مقدمه ,آموزشی ودرسی ,ریزی آموزشی ودرسی

پاورپوینت تصفیه آب

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

  دسته :

  پاورپوینت

  فرمت/ppt تعداد اسلاید158
  قیمت : 9000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب :

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

فهرست مطالب

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

اهدف کلی تصفیه فاضلاب
انواع فاضلاب
فاضلاب خانگی
مشخصات فاضلاب خانگی
فاضلاب صنعتی
تفاوتهای میان فاضلاب صنعتی و خانگی
تشابه فاضلاب های صنعتی
آلودگی موجود در فاضلابهای صنعتی
فاضلاب های ناشی از سیلاب ها
تصفیه فاضلاب
تصفیه بیولوژیک هوازی
تصفیه بیولوژیک بی هوازی
آزمایش های فاضلاب
شاخص های آلودگی آب و فاضلاب
تعریف BOD
مقدار BOD به عوامل زیر وابسته است
منحنی تغییرات BOD
اکسیداسیون مواد آلی کربن دار
اکسیداسیون ترکیبات آلی ازت دار
تعریف BOD5
نمایش ریاضی تغییرات BOD
میزان آلودگی فاضلاب های شهری
تعریف COD
انجام آزمایش COD به روش تقطیر برگشتی
TOC
چند نمونه از دستگاه TOCمتر
جامدات موجود در فاضلاب (TS)
اکسیژن محلول DO
جمعیت معادل
مقصود از تصفیه فاضلاب
روشهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب
تصفیه فیزیکی
مهمترین روشهای تصفیه فیزیکی
صاف کردن فاضلاب
ته نشین کردن مواد معلق
حوضچه های ته نشینی
نمایی از یک حوضچه ته نشینی
کاربرد رابطه استوک در طراحی حوضچه ته نشینی
در عمل استفاده از قانون استوک به دلایل زیر ممکن نیست
لایه بندی حوضچه های ته نشینی
بررسی هیدرولیکی نوع جریان در ته نشینی
شناور سازی
تصفیه زیستی (بیولوژیکی)
سیکل بسته مواد آلی و معدنی در طبیعت
انواع میکروارگانیسم ها
میکروارگانیسم ها
باکتریهای ساپروفیت
تاثیر دما بر باکتریها
تاثیر pH بر باکتریها
مهمترین انواع تصفیه بیولوژیکی
تصفیه هوازی
انواع تصفیه هوازی
اکسیژن رسانی در تصفیه فاضلاب
انواع هوادهی
عوامل تاثیر گذار بر میزان جذب اکسیژن
محاسبه مقدار اکسیژن جذب شده توسط فاضلاب
مقدار ضریب f
تعیین میزان ضریب جذب اکسیژن (α)
استفاده از اکسیژن خالص
تعریف بار حجمی (بار هیدرولیکی)
مواد غذایی مورد نیاز باکتریها
تقسیم بندی روشهای تصفیه بیولوژیکی هوازی
میزان تصفیه
تصفیه بیولوژیک با کمک باکتریهای بی هوازی
هضم لجن بیولوژیک
مراحل هضم بی هوازی لجن
ترکیب بیوگاز تولیدی در فرایند بی هوازی
تاثیر دما بر تولید گاز
تقسیم بندی باکتریها از لحاظ دمای مناسب برای رشد
کاربرد بیوگاز
خواص لجن هضم شده
نیترات سازی یا آمونیاک زدایی
مشکلات ناشی از حضور نیترات
نیترات زدایی یا ازت زدایی(دنیتریفیکاسیون)
مراحل تصفیه فاضلاب برای تخلیه به آبهای سطحی
حذف فسفات از فاضلاب
تصفیه شیمیایی
عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد محلول در فاضلاب
عمده ترین روشهای تصفیه شیمیایی مواد نامحلول در فاضلاب
انعقاد و لخته سازی
مهمترین ترکیبات شیمیایی منعقد کننده
گندزدایی
گندزدایی با کلر
کلروآمینها
مراحل تاثیر کلر
کلرزدایی
روشهای کلر زدایی
گندزدایی با اشعه ماوراء بنفش
نکات مهم در کاربرد اشعه ماوراء بنفش
تصفیه طبیعی فاضلاب
وارد نمودن فاضلاب به دریا و دریاچه
محاسبه سطح آلوده شده دریا توسط فاضلاب
شاخص آلودگی میکروبی
استاندارد آمریکا از نظر آلودگی کرانه ها و محل شنا
نکات مهم در طراحی سیستم های رها سازی فاضلاب در دریا
وارد نمودن فاضلاب به مرداب های طبیعی
پخش فاضلاب در زمین
شرایط لازم برای پخش فاضلاب در زمین
معایب پخش فاضلاب در زمین
روشهای مختلف پخش فاضلاب در زمین
وارد نمودن فاضلاب در چاه
ساختمان چاه جذب کننده فاضلاب
نکته بهداشتی در احداث چاه
محاسبه سطح لازم در چاه های جذبی
دریاچه های تصفیه فاضلاب (برکه تثبیت)
نمایی از یک برکه تثبیت فاضلاب
نمایی از یک برکه تثبیت فاضلاب
نحوه تامیین اکسیژن مورد نیاز باکتریها در برکه های تثبیت
محاسن استفاده از برکه های تثبیت
معایب استفاده از برکه های تثبیت فاضلاب
انواع برکه های تثبیت
برکه تثبیت هوازی
انواع برکه های تثبیت هوازی از نظر بارگذاری
برکه های تثبیت اختیاری
طراحی برکه های تثبیت اختیاری
برکه های تثبیت بی هوازی
طراحی برکه های تثبیت بی هوازی
برکه های تثبیت تکمیلی
برکه های تثبیت مقدماتی
برکه های تثبیت هوادهی شده
طراحی برکه های تثبیت هوادهی شده
جزئیات ساختمانی برکه های تثبیت
نگهداری برکه های تثبیت فاضلاب
مرداب های مصنوعی
تصفیه مصنوعی فاضلاب
ایستگاه پمپاژ ورودی فاضلاب
پمپ پیچ وار
ملاحظات طراحی آشغال گیر
افت انرژی در آشغال گیر
بازده کار آشغال گیر
دفع آشغالهای جدا شده
آشغال خرد کن
حوض دانه گیر (ماسه گیر)
انواع سیستم های دانه گیر
مقدار مواد شده توسط سیستم دانه گیر
حوض های دانه گیری کم عمق
حوض های دانه گیر کم عمق مستطیل شکل
حوضهای دانه گیر کم عمق دایره ای
حوضهای دانه گیر عمیق
حوضهای دانه گیر با کمک دمیدن هوا
برتری حوضهای دانه گیری با کمک دمیدن هوا
استخرهای ته نشینی
استخرهای ته نشینی اولیه

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

قیمت : 9000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
فاضلاب ,تصفیه ,تثبیت ,برکه ,هوازی ,دانه ,تصفیه فاضلاب ,پاورپوینت تصفیه ,تثبیت فاضلاب ,برکه تثبیت ,روشهای تصفیه ,وارد نمودن فاضلاب ,برکه تثبیت فا

پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر

  دسته :

  پاورپوینت

  فرمت/pptتعداد اسلاید 44
  قیمت : 3000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر :

پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر

فهرست
مقدمه
برخي از موجشكنهاي سكويي ساخته شده در كشور
انواع موج شکن
انواع مختلف موج شکن ها از نظر ساختمان
موج شکن های توده سنگی
مزایای موج شکن توده سنگی

انواع موج شکن توده سنگی

موج شکن های توده سنگی سنتی

موج شكن هاي شكل پذير

موج شكن هاي سكويي چند لايه

ارزيابي عملكرد موجشكنهاي سكويي در برابر امواج

مقدمه
žموج شکن ها سازه هایی هستند که جهت ایجاد آرامش در بندر گاه، برای تامین ورود مطمئن کشتیها به آبراهه ها و بنادر، کاهش انرژی ناشی از امواج و حفاظت از سواحل در مقابل امواج احداث میشوند.موجشکنها از دیدگاههای مختلف از جمله شکل هندسی، مصالح بکار برده شده و موقعیت قرارگیری به انواع مختلف دسته بندی میشوند. از میان انواع موجشکن ها به لحاظ شکل هندسی و مصالح به کار برده شده، موجشکنهای توده سنگی ۱ از متداولترین انواع آنها میباشند.

 

žتا حدود ۵۰ سال گذشته، موجشکنهای توده سنگی در آبهای کم عمق ساخته میشدند. با افزایش تبادل کالا، لزوم گسترش بنادر و وسعت آنها و افزایش ابعاد شناورها باعث گردیده موجشکنها در اعماق بیشتر ومکانهای خیلی باز ساخته شوند و این منجر به افزایش ارتفاع امواج و مطرح شدن مسایل طراحی و اجرایی شده است و در این راستا انواع موجشکنها از نظر سازه و پایداری مورد توجه قرار گرفته اند.

 

پاورپوینت طراحی موج شکن های سکویی شکل پذیر

قیمت : 3000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
انواع ,طراحی ,پاورپوینت ,توده ,سنگی ,سکویی ,توده سنگی ,پاورپوینت طراحی ,انواع مختلف ,موجشکنهای توده ,موجشكنهاي سكويي

ترجمه هماهنگی نقل و انتقالات و برنامه ریزی بچینگ

با کلیک بر روی پرداخت آنلاین، به صفحه پرداخت هدایت خواهید شد و بعد از پرداخت از طریق کارت های اعتباری بانکی ، لینک دانلود فعال شده و می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید.

 • ترجمه مقاله هماهنگی نقل و انتقالات و برنامه ریزی بچینگ

  دسته :

  مهندسی صنایع

  فرمت/ورد تعداد صفحات ترجمه شده 17
  قیمت : 12000 تومان

   

   
 •  
::
توضیحات بیشتر در مورد ترجمه مقاله هماهنگی نقل و انتقالات و برنامه ریزی بچینگ :

ترجمه مقاله هماهنگی نقل و انتقالات و برنامه ریزی بچینگ

فهرست

عنوان انگلیسی مقاله: The coordination of transportation and batching scheduling
عنوان فارسی مقاله: هماهنگی نقل و انتقالات و برنامه ریزی بچینگ
دسته: مهندسی صنایع – ریاضی کاربردی
فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ١٧

تعداد صفحات انگلیسی مقاله :۹

چکیده :
ما در این تحقیق به بررسی مشکلات زمان بندی تولید و نقل و انتقال می پردازیم که در آن هر فعالیت برای پردازش بیشتر به تجهیزات بچینگ انتقال می یابد. چندین ناقل m وجود دارد که که فعالیت ها را از محوطه انتظار به تجهیزات بچینگ انتقال می دهد. هر دستگاهی تنها می تواند یک فعالیت را در یک زمان انتقال دهد. تجهیزات بچینگ می توانند  به پردازش مجموعه ای از فعالیت ها به طور همزمان پرداخته در صورتی که حد بالایی در ارتباط با اندازه دسته ها وجود داشته باشد. هر مجموعه ای که پردازش می گردد شامل هزینه های مربوط به پردازش نیز می گردد. مسئله در اینجا مد نظر قرار دادن برنامه ریزی های مربوط به فرایند تولید و انتقالی بوده به صورتی که کل زمان اجرا و هزینه پردازش کلی بهینه سازی شود. در ارتباط با موارد خاص مربوط به این مسئله که واگذاری فعالیت های به ناقل ها از پیش مشخص شده است، ما یک الگوریتم زمانی چندجمله ای ای را ایجاد می کنیم. در ارتباط با مسئله کلی، ما به اثبات می کنیم که این فرایند به صورت ان پی- سخت ( در مفهوم رایج) بوده و الگوریتم زمانی چندجمله ای ساختگی را ایجاد می کند. طرح های تقریبی زمان چندجمله ای در ارتباط با مسئله کلی از طریق تغییر الگوهای برنامه نویسی دینامیک چندجمله ای ساختگی، بدست می آید.
کلیدواژه: زمان بندی تولید، انتقال، برنامه نویسی دینامیک، طرح تخمینی زمان چندجمله ای کامل
١- مقدمه
هماهنگی مربوط به زمان بندی تولیدات و انتقال اخیرا توجه زیادی را از نقطه نظر منطق و تحقیقات مدیریتی صنعتی به سمت خود جلب کرده است.فعالیت های نیمه تمام از یک منطقه به سمت تاسیسات صنعتی برای پردازش بیشتر توسط انتقال دهنده ها در بسیاری از بخش های صنعتی انتقال یافته است. انگیزه دیگری نیز در بسیاری از صنایع ایجاد شده است که هماهنگی بین تولید و انتقال برای ذخیره انرژی و کاهش مصرف سوخت کمک کننده می باشد. این مورد در صنعت فلزات و آهن حقیقی می باشد. در فرایند تولید شمش، این فلز توسط بعضی از دستگاه ها به کوره های عمیق انتقال داده می شود.

ترجمه مقاله هماهنگی نقل و انتقالات و برنامه ریزی بچینگ

قیمت : 12000 تومان

[ بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود ]


دانلود انواع فایل ها
منبع این نوشته : منبع
انتقال ,برنامه ,بچینگ ,ترجمه ,مقاله ,زمان ,برنامه ریزی ,ریزی بچینگ ,ترجمه مقاله ,مقاله هماهنگی ,انگلیسی مقاله ,ترجمه مقاله هماهنگی ,الگوریتم زم